Bilaga 2: Inriktningar

Högskoleingenjörsutbildning i maskinteknik och ekonomi (TIMES), Utbildningsplan för kull HT2011

Industriell ekonomi och produktion (IEPS)

Industriell ekonomi och produktion (IEPS)

Industriell ekonomi och produktion ger kunskaper i planering och styrning av verksamheten inom organisationer och företag. Efter utbildningen kan ingenjören ha en överordnad eller samordnande roll, till exempel inom olika industriverksamheter samt kommer att ha en bred kontaktyta i företaget och arbeta med specialister, konkurrenter och kunder. Arbetsuppgifterna kan t ex handla om marknadsanalyser, försäljning, kvalitetsförbättringar samt effektiviseringar av produktion, flöden eller transporter. Utbildningen är också en god grund för att starta och driva egen verksamhet.

Det speciella med utbildningen Industriell ekonomi och produktion är att här kombineras traditionella teknikkurser med kurser i marknadsföring, logistik, ekonomi, juridik och kvalitet. Vidare tillägnar sig studenten också kunskaper om människors beteende för att bättre förstå hur kunder, konkurrenter och kollegor reagerar vid förändringar och vid olika marknadsaktiviteter. Detta gör att studenten får ett helhetsperspektiv.

Andra året studeras hur produktionsprocesser och flöden samverkar med andra processer i företaget. Kopplingar till ledning, ekonomi och marknad studeras. Här läser man bland annat om produktionssystem och industriell marknadsföring.

Under tredje året lägger teknologen sin egen profil på utbildningen. Man kan då välja att antingen fördjupa sig eller bredda sig. Fördjupning kan vara ytterligare produktions- eller kvalitetskurser medan bredd är t ex kurser i juridik eller logistik.

Det tredje året avslutas med ett examensarbete om 15 högskolepoäng.

Innovation och design (IODS)

Innovation och design (IODS)

Inriktningen ger kunskaper inom utveckling av produkter, såväl nya som befintliga, och till viss del även tjänster. Stor vikt läggs vid produktutvecklingsprocessen, både designmetodik och konstruktion. Utbildningen kan leda till arbetsuppgifter inom t.ex. produktutveckling, industridesign, konstruktion, produktion och projektledning.

Inriktningsspecifika kurser under andra året är Mekanik II, Innovations- och designmetodik samt Konstruktionselement.

Under tredje året ges studenten möjlighet att lägga sin egen profil på utbildningen, genom att antingen fördjupa sig eller bredda sig.

Man kan fördjupa sig inom de första stegen i produktutvecklingsprocessen, formgivning och design eller de senare stegen, konstruktion och beräkningar. För bägge fördjupningarna ges kurserna Ergonomi i produktutveckling och Integrerad produktutveckling, vilken sker i samarbete med industriföretag. Inom formgivning och design läser man mer av industridesign och färg och form. Inom konstruktion läser man mer hållfasthetslära, FEA och mekanik. Bägge fördjupningarna använder olika datorbaserade verktyg t.ex. CAD som en väl integrerad och viktig komponent i kurserna.

Studenten har även möjlighet att bredda sin utbildning med kurser inom produktion, ekonomi, juridik, logistik eller språk.

Det tredje året avslutas med ett examensarbete om 15 högskolepoäng.