Utbildningens genomförande

Högskoleingenjörsutbildning i maskinteknik och hälsa (TIMHL), Utbildningsplan för kull HT2008

Senast ändrad: 2010-02-11
Godkänd: 2010-03-15

Utbildningens upplägg

Läsåret indelas normalt i 4 läsperioder och normalt läses två kurser parallellt i varje läsperiod.

Utbildningens struktur

Undervisnings- liksom examinationsformerna varierar från kurs till kurs. Normalt utgörs en del av kursen av föreläsningar, som ger en första kontakt med begrepp och teorier. Övningsuppgifter och laborationer förstärker förståelsen för de teoretiska sambanden. Projektarbeten enligt modell från näringslivet har en väsentlig roll i utbildningen. Här ges träning att i grupp ta sig an verklighetsanknutna uppgifter på ett ingenjörsmässigt sätt.

Utbildningen består av obligatoriska kurser under de två första åren. För att skapa en helhet i utbildningen betonas samverkan mellan kurserna såväl inom varje årskurs som mellan årskurserna. Inom programmet ges två inriktningar, Industriell ekonomi och produktion samt Innovation och design.

De hälsorelaterade kurserna, totalt sex stycken, omfattar 37,5 hp. I flera av dem integreras tekniska moment. Hälsoaspekter integreras dessutom även i de tekniska kurserna.

Utbildningen avslutas under sista terminen med ett examensarbete som oftast genomförs med uppdragsgivare utanför skolan.

Årskurs 1

Det första året är, förutom en kurs, gemensamt för programmets inriktningar.

En inledande kurs i projektarbetsmetodik ger grunden för de projektarbeten som är en väsentlig del av hela utbildningen. Matematik, Programmering, Datorbaserade designverktyg, Material och produktion samt Hållfasthetslära med statik är den kärna av baskurser som hör till första året. Två av det första årets kurser drivs till större delen som projektkurs.

De kurser som skiljer inriktningarna åt i årskurs 1 är Industridesign med färg och form I som ges för Innovation och design respektive Ekonomi och organisation som ges för Industriell ekonomi och produktion. Ekonomikursen ges i årskurs 2 för Innovation och design.

Årskurs 2

Under andra året börjar specialiseringarna inom inriktningarna. Dessa beskrivs utförligare i bilaga 2. Tre kurser är gemensamma för båda inriktningarna. Det är Tillämpad matematik, El- och styrteknik samt kursen Kompetens och utveckling. Den senare syftar till att i vid mening förbereda för den framtida yrkesrollen. Kursen fokuserar på icke ämnesspecifika områden som personlig och professionell utveckling samt reflektion över kommande yrkesroll.

Årskurs 3

Under året ges alternativa kurser (valbara inom inriktningen). Dessa val ger möjligheter att skapa en utbildning med individuell profil. Utbildningen avslutas med ett examensarbete.

Kurser

Utbildningen sker i kursform. Kurslistor finns i Bilaga 1: Kurslista

Betygssystem

För kurser på KTH används en sjugradig målrelaterad betygsskala A-F som slutbetyg för kurser på grundnivå och avancerad nivå. A-E är godkända betyg med A som högsta betyg. Betygen godkänd (P) och underkänd (F) används som slutbetyg då särskilda skäl föreligger.

Villkor för deltagande i utbildningen

En förutsättning för att få delta i studier är att den studerande varje vår och höst gör en studieanmälan för kommande termin. Detta görs enligt KTHs anvisningar. I och med studieanmälan har teknologen anmält sin avsikt att studera och delta i undervisningen. Först färefter blir det möjligt för teknologen att:

- terminsregistreras
- kursregistreras
- få resultat inrapporterade
- få möjlighet till studiemedel från CSN

Kursanmälan

Anmälan till kurser inom programmet gör studenten inför varje termin enligt KTHs anvisningar.

Villkor för deltagande i undervisningen

För studerande på kombinationsprogrammen, vilka läst en vårtermin med huvudsakligen ekonomi eller hälsokurser som kombinationsämne gäller följande:

Efter 3 terminers totala studier krävs att minst 60 högskolepoäng skall vara avklarade innan nästa termin påbörjas. För de studerande som ej uppfyller detta krav skall individuell studieplan upprättas i samråd med studievägledare.

Efter 5 terminers totala studier krävs att minst 105 högskolepoäng skall vara avklarade innan nästa termin påbörjas. För de studerande som inte uppfyller detta krav skall individuell studieplan upprättas i samråd med studievägledare.

Det ligger på den studerandes ansvar att se till att eventuella förkunskaper från tidigare kurs inom utbildningen uppnåtts inför ny kurs. Information om förkunskapskrav finns i respektive kursplan.

Studieuppehåll

Studieuppehåll innebär att den studerande inte deltar i undervisningen under minst en termin.

Beviljat studieuppehåll ger den studerande rätten att återkomma till studierna vid angiven tidpunkt. Under studieuppehållet får den studerande göra kompletteringar och delta i examination i tidigare påbörjad kurs.

Ansökan om studieuppehåll lämnas till studievägledare, som beviljar eller avslår ansökan. När den studerande avser att återuppta studierna skall en studieanmälan göras enligt ovan.

Tillgodoräknanden

Teknolog har möjlighet att ansöka om att få tillgodoräkna sig resultat från kurs/kurser vid annan högskola/universitet inom eller utom landet. Blankett finns på KTHs webbplats.

KTHs policy för tillgodoräkning finns i sin helhet i KTHs regelverk. www.kth.se

Utlandsstudier

Teknologer vid maskinteknikprogrammet har möjlighet att studera utomlands genom de avtal KTH har med universitet inom eller utanför EU. Utbytesstudier kan normalt inte ske under första eller andra årskursen. Det är även möjligt att göra examensarbete utomlands.

Sista ansökningsdag för utlandsstudier är omkring 15 januari.

Examensarbete

Examensarbetet omfattar 15 högskolepoäng.

För examensarbetet gäller:

  • Det får påbörjas tidigast efter uppnådda 120 hp samt då slutbetyg föreligger i relevanta kurser, som berör examensarbetets innehåll
  • Det får påbörjas efter att uppgiften godkänts av examinator
  • Det grundas på de kunskaper som inhämtats under studietiden och skall normalt utföras under termin 6
  • Det skall utgöra prov på ett självständigt arbete omfattande teoretisk och/eller experimentell verksamhet med åtföljande rapportskrivning och muntlig presentation
  • Handledare utses av examinator

KTHs regler för examensarbeten finns i KTHs regelverk. www.kth.se

Examen

För att avlägga högskoleingenjörsexamen i Maskinteknik och hälsa (eng. Bachelor of Science in Engineering, Degree Programme in Mechanical Engineering and Health ) krävs godkänt betyg i samtliga kurser som ingår i den studerandes studieplan. Studieplanen består av de obligatoriska kurserna, de valbara kurser den studerande följt samt examensarbetet. Studieplanen skall omfatta  180 högskolepoäng.

Kurs som innehållsmässigt överlappar annan eller andra kurser i programmet kan inte medräknas inom ramen för de 180 högskolepoäng som ligger till grund för examen.