Utbildningens mål

Högskoleingenjörsutbildning i maskinteknik och hälsa (TIMHL), Utbildningsplan för kull HT2008

Senast ändrad: 2010-02-11
Godkänd: 2010-03-15

Maskinteknik och hälsa är en temautbildning vars mål är att kombinera en maskin­ingenjörs kompetens med en djupare förståelse av hälsobegreppet och vilka faktorer som främjar hälsa och förhindrar ohälsa.  

Produkter för alla, även funktionshindrade, är ett speciellt viktigt verksamhetsfält för denne maskiningenjör.

Efter utbildningen skall den studerande:

Kunskap och förståelse

 • kunna tillämpa grundläggande fackinriktade kunskaper inom t.ex. materialteknik, hållfasthetslära, produktionsteknik samt datorbaserade ingenjörsverktyg som t.ex. CAD
 • visa grundläggande kunskaper i matematik och naturvetenskap samt förmåga att kritiskt och systematiskt använda kunskap för att modellera, simulera och utvärdera skeenden utifrån relevant information
 • visa kunskaper i ergonomi, skadeprevention och riskanalys

Färdigheter och förmågor

 • visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som högskoleingenjör inom maskinteknik
 • visa förmåga att självständigt och kreativt identifiera, formulera och lösa problem inom maskintekniska områden med hänsyn till rådande möjligheter och begränsningar
 • visa förmåga och insikt i betydelsen av lagarbete och samverkan, i mångkulturella och mångdisciplinära projektgrupper
 • visa förmåga att hantera och forma produkter, processer och system utifrån både tekniska, etiska, ekonomiska hälsoaspekter
 • kunna medverka i utnyttjande och införande av ny teknik, där det handlar om att utforma produkter, processer och arbetsmiljö

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • visa kunskaper om produkter och systems utformning för att bäst anpassas till människans önskemål och behov och med hänsyn till miljöaspekter
 • visa insikter om etiska frågeställningar förknippade med hälso- och sjukvård
 • ha medvetenhet om hur tekniken påverkar samhället med hänsyn till människors förutsättningar och behov, samt om samhällets mål avseende resurshushållning, ekonomi och miljö
 • för att kunna följa den allt snabbare tekniska utvecklingen och de förändringar denna medför skall studenten ha tillägnat sig förmåga att sätta sig in i nya teknikområden och getts en god grund för fortsatt personlig utveckling och det "livslånga lärandet" både inom det egna och inom nya ämnesområden.

KTHs lokala examensordning finns i KTHs regelverk. WWW.kth.se