Utbildningens genomförande

Masterprogram, interaktiv medieteknik (TIMTM), Utbildningsplan för kull HT2016

Senast ändrad: 2017-01-16
Godkänd: 2017-08-30

Utbildningens upplägg

Denna utbildningsplan är fastställd av skolchefen 2015-09-15 och gäller för studerande som påbörjar utbildningen läsåret 2016/2017. Vilka kurser som ingår i varje årskurs fastställs under hösten året innan årskursen ges. Se under ”Årskurs 1” etc. eller i bilagorna. Ändringar kan ske i programmets innehåll och i KTH:s regelverk, se www.kth.se/student

Läsåret omfattar 40 veckor och är indelat i fyra perioder. Vid behov kan undervisning läggas utanför läsåret.

Läsårsindelningen fastställs på KTH:s webbplats för studenter (http://www.kth.se/student/schema/1.1007).

Programmet består av tre kursblock som läses delvis parallellt under två år: obligatoriska kurser som är gemensamma för alla studenter inom programmet, ett valbart block med två obligatoriska kurser som utgör en fördjupning inom ett av programmets centrala områden och ett block på villkorligt valbara kurser på minst 15 hp. Programmet avslutas med ett examensarbete om 30 hp.

Övriga kurser är valfria.

Kurser

Utbildningen sker i kursform. Kurslistor finns i Bilaga 1: Kurslista

Utbildningen sker i kursform. Kurslistor finns i bilaga 1.

De olika kursernas mål, förkunskapskrav, innehåll samt kursfordringar återfinns i kursplanerna i Kurs- och programkatalogen på KTH:s webbplats för studenter. För varje årskurs finns en lista över de kurser som ingår.

För valfria kurser gäller följande begränsningar:

  • Antalet högskolepoäng som får väljas per termin kan begränsas.
  • Valfri kurs får ej överlappa befintlig programkurs till betydande del.
  • Kurs på en nivå inom ett ämne som är lägre än befintlig programkurs får ej räknas som valfri kurs.

Examination görs på många sätt, till exempel med hemuppgifter som redovisas muntligt eller skriftligt, laborativt arbete, projektarbete eller skriftliga tentamina.

Efter varje kurs samlas studenternas synpunkter in och analyseras av kursledaren i en kursanalys som normalt publiceras online, se KTH:s regler för kursanalys http://intra.kth.se/regelverk/utbildning-forskning/grundutbildning/kursanalys

Betygssystem

För kurser på KTH används en sjugradig målrelaterad betygsskala A-F som slutbetyg för kurser på grundnivå och avancerad nivå. A-E är godkända betyg med A som högsta betyg. Betygen godkänd (P) och underkänd (F) används som slutbetyg då särskilda skäl föreligger.

Villkor för deltagande i utbildningen

Terminsregistrering:

I samband med terminsstarten ska den studerande göra en obligatorisk terminsregistrering via den personliga menyn. Terminsregistrering krävs för att få läsa nya kurser, för att studieresultat ska registreras och av CSN för utbetalning av studiemedel.

Val av inriktning:

Val av inriktning görs på det sätt som CSC-skolan anger.

Val av kurser

Ansökan om antagning till kurs:

Studenten är skyldig att ansöka om antagning till alla de kurser som hen önskar följa nästkommande termin.

Studenten ansvarar för att hen har de förkunskaper som rekommenderas. Ansökan om antagning till kurs ska göras på det sätt som CSC-skolan anger senast den

  • 15 maj inför höstterminen,
  • 15 november inför vårterminen.

Ansökan som lämnas in efter sista ansökningsdatum beaktas endast i mån av plats. Innan ansökan om antagning till språkkurs görs ska test för nivåplacering göras.

På ett fåtal kurser är platsantalet begränsat och urval sker då efter meriter såsom betyg och poäng för de studenter som ansökt i tid. Urval görs av kursgivande skola.

Den studerande får endast läsa de kurser som ingår i studentens studieplan.

Kursregistrering:

Studenten ska vid kursstart för varje kurs registrera sig på kursen. Kursregistrering på både obligatoriska och valfria kurser måste göras individuellt. Den som registrerat sig på en kurs och som därefter beslutar sig för att inte fullfölja kursen måste inom tre veckor ta bort kursregistreringen via den personliga menyn. Om studenten inte gör det måste hen avsluta kursen.

Registrering på kurs förutsätter att studenten antagits till kursen.

Villkor för uppflyttning:

För att bli uppflyttad till årskurs 2 måste studenten ha slutfört minst 45 högskolepoäng från årskurs 1.

Studenter som kommit efter med sina studier och som inte uppfyller ovannämnda krav ska i samråd med studievägledningen för programmet upprätta en individuell studieplan för de fortsatta studierna.

Se KTH:s regelverk: http://intra.kth.se/regelverk/utbildning-forskning/grundutbildning/registrering-uppflyttning/1.27217

Tillgodoräknanden

Studenter har möjlighet att ansöka om att få tillgodoräkna sig resultat från kurs/kurser vid annan högskola/annat universitet i eller utanför landet. Blankett finns på KTH:s webbplats för studenter. Ansökan om tillgodoräknande lämnas till studievägledningen vid CSC. KTH:s policy för tillgodoräkning finns i sin helhet i KTH:s regelverk:

http://intra.kth.se/regelverk/utbildning-forskning/grundutbildning/prestationer/

Utlandsstudier

Studenter i programmet har möjlighet att studera en termin utomlands genom de avtal som KTH har med universitet inom och utanför EU. Det är även möjligt att göra examensarbete utomlands. För mer information kontakta internationaliseringsansvarig vid CSC. Mer information finns på KTH:s webbplats för studenter och på http://intra.kth.se/regelverk/utbildning-forskning/grundutbildning/utbytesstudier

Examensarbete

I utbildningen ingår ett examensarbete för civilingenjörs-/masterexamen som är en kurs på 30 högskolepoäng.

Studenten ansvarar för att hitta en lämplig uppgift för sitt examensarbete. KTH:s övergripande regler och riktlinjer för examensarbete 30 högskolepoäng för masterexamen 300 högskolepoäng samt betygssättning av examensarbete finns i KTH:s regelverk: http://intra.kth.se/regelverk/utbildning-forskning/grundutbildning/examensarbete

För de studenter som följer ett civilingenjörsprogram gäller, förutom masterprogrammets krav för påbörjande av examensarbetet, även kraven för civilingenjörsprogrammet.

Examen

Studenten kan efter fullgjort program ansöka om Teknologie Masterexamen (Degree of Master of Science).

Anvisningar för hur ansökan om examen görs finns på KTH:s webbplats för studenter.

Villkor för teknologie masterexamen:

Teknologie masterexamen erhålls efter genomgånget utbildningsprogram. Programmet är utformat så att den studerande vid examen uppfyllt de nationella examenskraven och KTH:s examenskrav för teknologie masterexamen.

Se KTH:s regelverk http://intra.kth.se/regelverk/utbildning-forskning/grundutbildning/examina/