Utbildningens genomförande

Masterprogram, interaktiv medieteknik (TIMTM), Utbildningsplan för kull HT2018

Senast ändrad: 2019-12-16
Godkänd: 2019-12-16

Utbildningens upplägg

Denna utbildningsplan är fastställd av skolchefen 2017-09-01 och gäller för studerande som påbörjar utbildningen läsåret 2018/2019.

Läsåret omfattar 40 veckor och är indelat i fyra perioder.

Läsårsindelningen fastställs på KTH:s webbplats för studenter (http://www.kth.se/).

Programmet består av obligatoriska kurser och ett antal spår, varav ett ska väljas. De obligatoriska kurserna och spåret läses delvis parallellt under två år. De obligatoriska kurser är gemensamma för alla studenter.

Programmet avslutas med ett examensarbete om 30 hp.

Övriga kurser är valfria.

Kurser

Utbildningen sker i kursform. Kurslistor finns i Bilaga 1: Kurslista

Utbildningen sker i kursform. Kurslistor finns i bilaga 1.

De olika kursernas mål, förkunskapskrav, innehåll samt kursfordringar återfinns i kursplanerna i Kurs- och programkatalogen på KTH:s webbplats för studenter. För varje årskurs finns en lista över de kurser som ingår.

För valfria kurser gäller följande begränsningar:

  • Antalet högskolepoäng som får väljas per termin kan begränsas.
  • Valfri kurs får ej överlappa befintlig programkurs till betydande del.
  • Kurs på en nivå inom ett ämne som är lägre än befintlig programkurs får ej räknas som valfri kurs.

Examination görs på många sätt, till exempel med hemuppgifter som redovisas muntligt eller skriftligt, laborativt arbete, projektarbete eller skriftliga tentamina.

Efter varje kurs samlas studenternas synpunkter in och analyseras av kursledaren i en kursanalys som normalt publiceras online, se KTH:s regler för kursanalys http://www.kth.se/

Betygssystem

För kurser på KTH används en sjugradig målrelaterad betygsskala A-F som slutbetyg för kurser på grundnivå och avancerad nivå. A-E är godkända betyg med A som högsta betyg. Betygen godkänd (P) och underkänd (F) används som slutbetyg då särskilda skäl föreligger.

Då betygssystemen skiljer sig kraftigt mellan olika länder översätts inte betygen från utbytesstudier till KTHs betygsskala.

Villkor för deltagande i utbildningen

För deltagande krävs antagning till kurs inom programmet samt registrering på kurs. Kursregistrering görs via den personliga menyn på www.kth.se

Val av inriktning:

Val av inriktning görs på det sätt som CSC-skolan anger.

Val av kurser

Ansökan om antagning till kurs:

Studenten är skyldig att ansöka om antagning till alla de kurser som hen önskar följa nästkommande termin.

Studenten ansvarar för att hen har de förkunskaper som rekommenderas. Ansökan om antagning till kurs ska göras på det sätt som CSC-skolan anger senast den

  • 15 maj inför höstterminen,
  • 15 november inför vårterminen.

Ansökan som lämnas in efter sista ansökningsdatum beaktas endast i mån av plats. Innan ansökan om antagning till språkkurs görs ska test för nivåplacering göras.

På ett fåtal kurser är platsantalet begränsat och urval sker då efter meriter såsom betyg och poäng för de studenter som ansökt i tid. Urval görs av kursgivande skola.

Den studerande får endast läsa de kurser som ingår i studentens studieplan.

Villkor för fortsatta studier:

För studenter som påbörjar utbildning från och med höstterminen 2018 ersätts tidigare uppflyttningskrav med krav på särskild behörighet till kurs. Krav på särskild behörighet specificeras i kursplanen.

Se KTH:s regelverk: http://www.kth.se/

Tillgodoräknanden

Studenter har möjlighet att ansöka om att få tillgodoräkna sig resultat från kurs/kurser vid annan högskola/annat universitet i eller utanför landet. Blankett finns på KTH:s webbplats för studenter.

Ansökan om tillgodoräknande lämnas till utbildningskansliet vid CSC.

KTH:s policy för tillgodoräkning finns i sin helhet i KTH:s regelverk:

http://www.kth.se/

Utlandsstudier

Studenter i programmet har möjlighet att studera en termin utomlands genom de avtal som KTH har med universitet inom och utanför EU. Det är även möjligt att göra examensarbete utomlands.

För mer information kontakta internationaliseringsansvarig vid CSC.

Examensarbete

Examensarbetskursen utgör den avslutande delen av utbildningen och omfattar 30 högskolepoäng. Examensarbetet kan påbörjas när kursens särskilda behörighetskrav är uppfyllda.

Studenten ansvarar för att hitta en lämplig uppgift för sitt examensarbete. KTH:s övergripande regler och riktlinjer för examensarbete 30 högskolepoäng för masterexamen 300 högskolepoäng samt betygssättning av examensarbete finns i KTH:s regelverk: http://www.kth.se/

Examen

Studenten kan efter fullgjort program ansöka om Teknologie Masterexamen (Degree of Master of Science).

Anvisningar för hur ansökan om examen görs finns på KTH:s webbplats för studenter.

Villkor för teknologie masterexamen:

Teknologie masterexamen erhålls efter genomgånget utbildningsprogram. Programmet är utformat så att den studerande vid examen uppfyllt de nationella examenskraven och KTH:s examenskrav för teknologie masterexamen.

Se KTH:s regelverk http://www.kth.se/