Utbildningens mål

Masterprogram, interaktiv medieteknik (TIMTM), Utbildningsplan för kull HT2019

Senast ändrad: 2020-02-26
Godkänd: 2020-02-26

Syftet med programmet är att anlägga en praktisk och teoretisk bas för arbete med design, utveckling och utvärdering av interaktiva och medietekniska produkter och tjänster. Samtidens komplexa medielandskap är alltmer beroende av expertkunnande inom exempelvis strömmande video, sociala medier, behandling av ljud och musik, design för olika typer av fysiska interaktionsplattformar, avancerad datavisualisering samt medieteknik ur ett hållbarhetsperspektiv. Utbildningen ger bred näringslivsorienterad kompetens inom interaktiv medieteknik.

Kunskap och förståelse

Programmet ger en akademisk fördjupning inom interaktiva lösningar och teknologier, med fokus på design, teknikutveckling och studier av medietekniska lösningar i verklig användning.

Vidare ger programmet den grundläggande kunskap och förmåga som krävs för att lösa tekniska, organisatoriska, metodologiska, designmässiga och användningsrelaterade problem och utmaningar inom interaktiv medieteknik. Programmet omfattar kunskaper om den tekniska och mångvetenskapliga grund som medierna och deras teknik vilar på.

Studenterna får genom programmet fördjupade kunskaper om människans kognition och perception, om designprocesser, om tekniker inom multimodala gränssnitt, om teorier och metoder för att analysera och förstå specifika situationer och grupper av användare. Inom ramen för programmet ska särskilt kunskaper om hur man tillgodoser olika krav på användargränssnitt för olika typer av tillämpningar och användare ges.

Färdigheter och förmågor

Programmet ska ge studenterna förutsättningar för att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera, analysera och utvärdera lösningar med avseende på tekniska, organisatoriska och designmässiga faktorer ur ett helhetsperspektiv.

Programmet ska ge en grund för vidareutbildning på forskarnivå samt en förmåga att delta i forsknings- och utvecklingsarbete och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen inom området. Studenterna ska i utbildningen utveckla insikt om, och förmåga till, samverkan i grupper som har satts samman på olika sätt, samt en förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sina färdigheter och förmågor.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Utbildningen har målet att den studerande ska:

  • kunna värdera kvaliteten av vetenskapliga studier och visa ett reflekterande och kritiskt förhållningssätt till vetenskapliga och ovetenskapliga texter,
  • genom egenutveckling behålla sin professionella förmåga under en yrkeskarriär,
  • följa diskussionen om tekniken i samhället och själv bidra till denna.

Härutöver gäller de liknande mål för masterexamen som definieras i högskoleförordningen.