Senast ändrad: 2008-03-19
Godkänd: 2008-03-19

Utbildningens upplägg

Läsår, terminer, läsperioder finns i KTH-handboken.

Utbildningens struktur

Utbildningen är en påbyggnad på en examen inom teknik eller naturvetenskap. De två åren har följandestruktur.

Årskurs 1 – Plattform och profil

Det första året består av två typer av kurser: Dels läggs en gemensam plattform, dels byggs en profil upp inomprogrammet. Den gemensamma plattformen utgör 30 hp och har som syfte att bilda grunden för fortsatta studier inom programmet. Kurserna ger en bredd och en utgångspunkt för de mer fokuserade studier som därefter följer. Den profil som byggs upp utgör 30 hp. Profilen är en serie sammanhållna kurser som har en eller flera yrkesroller i fokus.

Årskurs 2 – Perspektiv och fördjupning

Under det avslutande året fördjupas tidigare inhämtade kunskaper, och befästs i ett examensarbete. Fördjupningen sker genom såväl specialiserade perspektivkurser som av studenten valda kurser inom industriell ekonomi. Perspektivkurserna, som är 18 hp, utgår från management i teorin och praktiken i kombination med forskningsmetod. De syftar till att integrera och vidareutveckla inhämtade kunskaper. Detta, tillsammans med av studenten valda kurser (12 hp) som fördjupar något eller några områden, ger en grund för det följande  examensarbetet omfattande 30 hp. Examensarbetet ska behandla ett problem inom gränslandet industriell ekonomi och teknik/naturvetenskap, med anknytning till det av studenten valda profilområdet

Kurser

Utbildningen sker i kursform. Kurslistor finns i Bilaga 1: Kurslista

Betygssystem

För kurser på KTH används en sjugradig målrelaterad betygsskala A-F som slutbetyg för kurser på grundnivå och avancerad nivå. A-E är godkända betyg med A som högsta betyg. Betygen godkänd (P) och underkänd (F) används som slutbetyg då särskilda skäl föreligger.

Villkor för deltagande i utbildningen

Studieanmälan

En förutsättning för att få delta i studier är att den studerande varje vår och höst gör en studieanmälan för kommande termin. Detta görs via ”Mina sidor” på KTHs webbplats, mellan den 1 och 15 november och 1 och 15 maj.I och med studieanmälan har studenten anmält sin avsikt att studera och delta i undervisningen. Först därefter blir det möjligt för studenten att:

- terminsregistreras

- kursregistreras

- få resultat inrapporterade

- få möjlighet till studiemedel från CSN

Kursval

Under höstterminen år 1 väljer studenten de valbara kurserna inom programmet. . Valet genomförs på ”Mina sidor” på KTHs webbplats på samma sätt som studieanmälan.

Villkor för deltagande i undervisningen

För studier i årskurs 2:

Minst 45 högskolepoäng ur årskurs 1 skall vara avklarade t o m tentamensperioden i augusti.studenter som inte uppfyller detta krav skall i samråd med studievägledare upprätta en individuell studieplan. Huvudsyftet med den individuella studieplanen är att studenten ska klara av de kvarvarande momenten under nästkommande läsår. I studieplanen ska de kvarvarande momenten ingå samt lämpliga kurser från nästa årskurs. Särskild hänsyn ska tas till kursernas förkunskapskrav.

Fördjupningsval

Val av profil sker direkt vid ansökan till programmet så att det är klart inför terminsstart. Antalet platser inom varje profil är obegränsat.

Tillgodoräknanden

Student har möjlighet att ansöka om att få tillgodoräkna sig resultat från kurs/kurser vid annan högskola/universitet inom eller utom landet. Blankett finns på KTHs webbplats.

KTHs policy för tillgodoräkning finns i sin helhet i KTH-handboken.

Utlandsstudier

Studenter på programmet har ingen möjlighet att förlägga delar av utbildningen utomlands.

Examensarbete

KTHs regler för examensarbeten för masterexamen med ämnesdjup finns i KTH-handboken. Allmänt gäller att en huvuddel av studierna ska vara avklarade innan examensarbetet påbörjas. KTHs regler för examensarbeten finns I KTH-handboken

KTH-Handbok 2, Flik 15.5

www.kth.se/info/kth-handboken/II/15/5.html

Examen

För att avlägga masterexamen inom huvudområdet industriell ekonomi (eng. Degree of Master of Science (Two Years) ) krävs godkänt betyg i samtliga kurser som ingår i den studerandes studieplan. Studieplanen ska omfatta 120 högskolepoäng vari ingår ett examensarbete omfattande 30 högskolepoäng.

KTHs lokala examensordning finns i KTH-handboken.