Senast ändrad: 2011-03-09
Godkänd: 2011-03-11

Utöver de mål som specificeras i Högskoleförordningen finns även specifika mål för detta program. Den som utexamineras från programmet ska

Kunskap och förståelse

  • Visa djupa kunskaper inom området Industriell ekonomi som ett komplement till, och en påbyggnad på, tidigare förvärvade tekniska och naturvetenskapliga kunskaper.
  • Visa djupa kunskaper om etablering, ledning, planering, uppföljning, utveckling och avveckling av framförallt industriella/teknikintensiva företag och organisationer utgående från strategiska val samt om hur dessa val påverkar organisationens effektivitet och dess intressenters bidrag och utbyte.
  • Visa djupa kunskaper om vetenskapliga verktyg för att analysera, beräkna, bearbeta och värdera fakta samt om hur kunskap utvecklas i gränslandet mellan teknik, naturvetenskap och samhällsvetenskap.

Färdigheter och förmågor

  • Visa förmåga att genom perspektivväxlingar konstruktivt och kreativt reflektera över, hantera och lösa tekniska, ekonomiska och organisatoriska problem i industriella/teknikintensiva verksamheter såväl var för sig (djup) som tillsammans (sammansatt), samt då också kunna sätta enskilda verksamheter och tekniker i ett större organisatoriskt samt internationellt sammanhang.
  • Visa förmåga att självständigt, såväl som i grupp, omsätta teorier inom industriell ekonomi i praktiskt handlande med beaktande av tekniska och naturvetenskapliga aspekter samt med hänsyn tagen till relevanta vetenskapliga, professionella och samhälleliga bedömningar och ställningstaganden
  • Visa individuell förmåga att hantera ekonomi- och managementmodeller samt förmåga att teoretiskt och praktiskt analysera problem inom området industriell ekonomi.
  • Visa beredskap för ett framgångsrikt fullgörande av planerings- och ledningsmässiga uppdrag på olika nivåer inom moderna och framtida industiella/teknikintensiva företag såväl självständigt som i grupp.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • Visa ett reflekterat förhållningssätt och visa en förmåga att diskutera ansvarstagande, etik, jämlikhet, global balans, jämställdhet och ekologisk balans som förutsättningar för dagens och morgondagens affärsverksamheter
  • Visa en analytisk förmåga såväl som förmåga till ett reflexivt och kritiskt tänkande i förhållande till etablerad teori och praxis, samt till hur kunskap utvecklas inom teknik, naturvetenskap och samhällsvetenskap.

KTHs lokala examensordning finns i KTHs regelverk, www.kth.se.