Utbildningens genomförande

Masterprogram, industriell ekonomi (TINEM), Utbildningsplan för kull HT2011

Senast ändrad: 2012-02-29
Godkänd: 2012-03-15

Utbildningens upplägg

Läsår, terminer och läsperioder finns beskrivna i KTHs regelverk, www.kth.se

 Utbildningens struktur

Utbildningens struktur är anpassad för att ge möjlighet till Civilingenjörsexamen och/eller Masterexamen inom Industriell ekonomi.

För Civilingenjörsexamen med Mastersexamen inom Industriell ekonomi

Utbildningen inleds med ett kurspaket som ger en solid bas inom området Industriell ekonomi. Därtill ges ett paket av valfria kurser vilket möjliggör för erforderliga kurser inom teknik och Industriell ekonomi på avancerad nivå i syfte att avlägga Civilingenjörsexamen inom respektive program på KTH. Dessa kurspaket läses huvudsakligen under termin 1 och 2.

För Mastersexamen inom Industriell ekonomi

Utbildningen inleds med ett kurspaket som ger en solid bas inom området Industriell ekonomi. Därtill ges ett paket av valfria kurser för fördjupning inom området Industriell ekonomi. Inom det valfria kurspaketet erbjuds kurser för profilering och forskningsförberedande perspektiv inom ämnesområdet Industriell ekonomi. Dessa kurspaket läses huvudsakligen under termin 1 och 2.

Gemensamt för båda spåren ges under termin 3 en fördjupningskurs omfattande 12 hp inom området Industriell ekonomi där stor vikt läggs på genomförande av ett omfattande industriellt projekt samt förberedelser inför examensarbetet.

Examensarbetet ska behandla ett problem inom gränslandet Industriell ekonomi och teknik eller naturvetenskap, med anknytning till det av studenten valda fördjupningsområdet.

Kurser

Utbildningen sker i kursform. Kurslistor finns i Bilaga 1: Kurslista

Betygssystem

För kurser på KTH används en sjugradig målrelaterad betygsskala A-F som slutbetyg för kurser på grundnivå och avancerad nivå. A-E är godkända betyg med A som högsta betyg. Betygen godkänd (P) och underkänd (F) används som slutbetyg då särskilda skäl föreligger.

Villkor för deltagande i utbildningen

Studieanmälan och kursanmälan
En förutsättning för att få delta i studier är att den studerande varje vår och höst gör en anmälan till kurser
inför kommande termin. Detta görs via www.antagning.se, mellan den 1 och 15 november respektive 1 och 15
maj.
I och med kursanmälan har teknologen anmält sin avsikt att studera och delta i undervisningen. Först därefter
blir det möjligt för teknologen att:

  • kursregistreras
  • få resultat inrapporterade
  • få möjlighet till studiemedel från CSN

Villkor för deltagande i undervisningen

För studier i årskurs 2:

Minst 45 högskolepoäng ur årskurs 1 skall vara avklarade t o m tentamensperioden i augusti. Studenter som inte uppfyller detta krav skall i samråd med studievägledare upprätta en individuell studieplan. Huvudsyftet med den individuella studieplanen är att studenten ska klara av de kvarvarande momenten under nästkommande läsår. I studieplanen ska de kvarvarande momenten ingå samt lämpliga kurser från nästa årskurs. Särskild hänsyn ska tas till kursernas förkunskapskrav.

Tillgodoräknanden

Student har möjlighet att ansöka om att få tillgodoräkna sig resultat från kurs/kurser vid annan högskola/annat universitet inom eller utom landet.

KTHs policy för tillgodoräknande finns i sin helhet i KTHs regelverk, www.kth.se

Utlandsstudier

Möjlighet för utlandsstudier ges företrädesvis i samband med examensarbetet.

Examensarbete

KTHs regler för examensarbeten finns i KTHs regelverk, www.kth.se.. Allmänt gäller att en huvuddel av studierna ska vara avklarade innan examensarbetet påbörjas.

Examen

För att avlägga Teknologie masterexamen inom huvudområdet industriell ekonomi (eng. Degree of Master of Science (Two Years) ) krävs godkänt betyg i samtliga kurser som ingår i den studerandes studieplan. Studieplanen ska omfatta 120 högskolepoäng vari ingår ett examensarbete, avancerad nivå, omfattande 30 högskolepoäng.

KTHs lokala examensordning finns i KTHs regelverk, www.kth.se.