Senast ändrad: 2019-08-15
Godkänd: 2019-08-15

Programmet syftar till att ge en matematisk grund för trådlös och trådbunden kommunikation, kommunikationsnät och analys av information och data i nätverk. Studenten får möjlighet att fördjupa sig i både teori och tillämpningar inom nätverk, digital kommunikation, och information-, eller mediasignalbehandling.

Kunskap och förståelse

För masterexamen, ska studenten

  •  Visa kunskap och förståelse inom kommunikation, kommunikationsnät, information- och signalbehandling, inbegripet ett brett kunnande inom området samt väsentligt fördjupad kunskap och förståelse inom åtminstone ett av ovan nämnda fördjupningsområden.
  • Visa fördjupade kunskaper om metoder inom området.

Färdigheter och förmågor

För masterexamen, ska studenten kunna

  • använda lämpliga matematiska metoder och modeller för att formulera, designa och analysera lösningar inom problemområdet samt kunna implementera dem i mjukvara.
  • presentera och diskutera tekniska system och lösningar, både muntligt och skriftligt.
  • arbeta självständigt och i grupp, planera och leda arbetet och kritiskt utvärdera kvaliteten på det egna arbetet för att fortlöpande förbättra den.
  • läsa och förstå forskningsresultat inom området och att tillämpa resultaten.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För masterexamen, ska studenten

  • visa förmåga att inom teknikområdet göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete.
  • visa insikt om teknikens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används.
  • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.