Utbildningens genomförande

Masterprogram, integrerad produktdesign (TIPDM), Utbildningsplan för kull HT2010

Senast ändrad: 2011-02-21
Godkänd: 2011-03-11

Utbildningens upplägg

Läsår, terminer och läsperioder finns beskrivna i KTHs regelverk, www.kth.se.

Utbildningen inleds med ett gemensamt kurspaket, som både är forskningsförberedande och ger en solid bas för de två spår – Industriell design och Integrerad produktutveckling.

Utbildningen avslutas med ett examensarbete, 30 högskolepoäng på avancerad nivå, under termin fyra.

Kurser

Utbildningen sker i kursform. Kurslistor finns i Bilaga 1: Kurslista

Betygssystem

För kurser på KTH används en sjugradig målrelaterad betygsskala A-F som slutbetyg för kurser på grundnivå och avancerad nivå. A-E är godkända betyg med A som högsta betyg. Betygen godkänd (P) och underkänd (F) används som slutbetyg då särskilda skäl föreligger.

Villkor för deltagande i utbildningen

För att en student skall kunna flyttas upp till programmets andra läsår, så måste han/hon ha klarat minst 45 högskolepoäng under det första läsåret tom den sista omtentamensperioden innan det andra läsårets inleds.

Studenter som inte uppfyller detta krav skall i samråd med studievägledare upprätta en individuell studieplan.

Kursanmälan
Anmälan till kurser inom programmet gör studenten inför varje termin enligt KTHs centrala anvisningar.

 Val av spår

Valet av utbildningsspår ska anges i det personliga brev som bifogas ansökan.  Spårens karaktärskurser har förkunskapskrav, som kan innebära krav på adaptionskurser (se bilaga 1)

Tillgodoräknanden

Student har möjlighet att ansöka om att få tillgodoräkna sig resultat från kurs/kurser vid annan högskola/universitet inom eller utom landet.

KTHs policy för tillgodoräkning finns i sin helhet i KTHs regelverk, www.kth.se .

Utlandsstudier

Examensarbetet kan utföras utanför Sverige med examinators godkännande.

Examensarbete

Examensarbetet omfattar 30 högskolepoäng på avancerad nivå.

En student måste ha avklarat minst 60 högskolepoäng, inklusive de obligatoriska kurserna för vald masterprogrammet, innan han/hon kan påbörja sitt examensarbete.

Examensarbete betygsätts enligt den sjugradiga målrelaterade betygsskalan A-F.

KTHs regler för examensarbeten för masterexamen med ämnesdjup finns på KTHs regelverk, www.kth.se.

 

Examen

För att avlägga Teknologie masterexamen inom Maskinteknik (eng. Degree of Master of Science (Two Years)) krävs godkänt betyg i samtliga kurser som ingår i den studerandes studieplan. Studieplanen ska omfatta 120 högskolepoäng vari ingår ett examensarbete omfattande 30 högskolepoäng, på avancerad nivå.

Studenten måste ansöka om examen och visa sin kandidatexamen (eller motsvarande).

Lokala examensordningar finns på KTHs regelverk, www.kth.se.