Senast ändrad: 2014-06-09
Godkänd: 2014-06-09

Utbildningens upplägg

Läsår, terminer och läsperioder finns beskrivna i KTHs regelverk, www.kth.se.

Utbildningen är en sammansättning av obligatoriska, villkorligt valbara och valfria kurser. Den har kurspaket, som både är forskningsförberedande och ger en solid bas för respektive spår – Teknisk design, Integrerad produktutveckling samt Produktinnovation.

Utbildningen avslutas med ett examensarbete, 30 högskolepoäng på avancerad nivå, under termin fyra.

Kurser

Utbildningen sker i kursform. Kurslistor finns i Bilaga 1: Kurslista

Betygssystem

För kurser på KTH används en sjugradig målrelaterad betygsskala A-F som slutbetyg för kurser på grundnivå och avancerad nivå. A-E är godkända betyg med A som högsta betyg. Betygen godkänd (P) och underkänd (F) används som slutbetyg då särskilda skäl föreligger.

Villkor för deltagande i utbildningen

Studieanmälan och kursanmälan

En förutsättning för att få delta i studier är att den studerande varje vår och höst gör en anmälan till kurser inför kommande termin. Detta görs via www.antagning.se, mellan den 1 och 15 november respektive 1 och 15 maj.

För studier i årskurs 2:

Minst 45 högskolepoäng ur årskurs 1 skall vara avklarade t o m tentamensperioden i augusti. Studenter som inte uppfyller detta krav skall i samråd med studievägledare upprätta en individuell studieplan.Huvudsyftet med den individuella studieplanen är att studenten ska klara av de kvarvarande momenten under nästkommande läsår. I studieplanen ska de kvarvarande momenten ingå samt lämpliga kurser från nästa årskurs. Särskild hänsyn ska tas till kursernas förkunskapskrav.

Val av spår

Valet av utbildningsspår: Teknisk design, Integrerad produktutveckling eller Produktinnovation ska anges i det personliga brev som bifogas ansökan.  Spårens karaktärskurser har förkunskapskrav, som kan innebära krav på adaptionskurser (se Bilaga 1)

Samtliga spår värderar erfarenhet av projektarbete.

Inom spåret Teknisk design värderas särskilt kunskap inom ergonomi, visualisering och kommunikation, 3D-modellering samt form och funktion.

Inom spåret Integrerad produktutveckling värderas särskilt kunskap inom ergonomi, projektledning och organisering.

Inom spåret Produktinnovation värderas särskilt kunskap inom affärsutveckling, marknadsföring och strategi.

Tillgodoräknanden

Student har möjlighet att ansöka om att få tillgodoräkna sig resultat från kurs/kurser vid annan högskola/universitet inom eller utom landet.

KTHs policy för tillgodoräkning finns i sin helhet i KTHs regelverk, www.kth.se .

Utlandsstudier

Examensarbetet kan utföras utanför Sverige med examinators godkännande.

Examensarbete

Examensarbetet omfattar 30 högskolepoäng på avancerad nivå.

En student måste ha avklarat minst 60 högskolepoäng, inklusive de obligatoriska kurserna för det valda masterprogrammet, innan han/hon kan påbörja sitt examensarbete.

Examensarbete betygsätts enligt den sjugradiga målrelaterade betygsskalan A-E, Fx, F.

KTHs regler för examensarbeten för masterexamen med ämnesdjup finns på KTHs regelverk, www.kth.se.

Examen

För att avlägga Teknologie masterexamen inom Maskinteknik (eng. Degree of Master of Science (Two Years)) krävs godkänt betyg i samtliga kurser som ingår i den studerandes studieplan. Studieplanen ska omfatta 120 högskolepoäng vari ingår ett examensarbete omfattande 30 högskolepoäng, på avancerad nivå.

Studenten måste ansöka om examen och visa sin kandidatexamen (eller motsvarande).

KTHs lokala examensordning finns på KTHs regelverk, www.kth.se.