Senast ändrad: 2020-11-09
Godkänd: 2021-01-14

Integrerad produktdesign (IPD) är ett tvåårigt mastersprogram, med mål att utveckla ingenjörer som i dagens högt konkurrensutsatta och snabbt föränderliga globala marknad behöver avancerad kunskap och högt utvecklade färdigheter i hur man utvecklar konkurrenskraftiga och hållbara produkter i multidisciplinära team.

Kunskap och förståelse

Den som utexamineras från Integrerad Produktdesign skall inom området teknisk design eller organisering och ledning av innovation och produktutveckling:

 • visa kunskap om områdenas vetenskapliga grund och beprövade erfarenhet
 • visa fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
 • visa fördjupad metodkunskap

Färdigheter och förmågor

 Den som utexamineras från Integrerad Produktdesign skall inom området teknisk design eller organisering och ledning av innovation och produktutveckling:

 • visa förmåga att med helhetssyn, kritiskt och systematiskt, söka, samla och integrera kunskap samt identifiera sitt behov av ytterligare kunskap
 • visa förmåga att identifiera, analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information
 • visa förmåga att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar samt utvärdera detta arbete
 • visa förmåga att utveckla och utvärdera produkter, system, metoder eller tekniska lösningar med hänsyn till människors förutsättningar och behov och samhällets mål för ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling.
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt i dialog med olika grupper klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa
 • visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter
 • visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet
 • visa förmåga att ta ansvar för planering och organisering samt genomföra innovativa produktutvecklingsprojekt i team

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • visa förmåga att göra bedömningar av teknikens möjligheter och begränsningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, miljömässiga, mänskliga, samhälleliga, etiska och ekonomiska aspekter
 • visa initiativkraft och innovationsförmåga att ta tillvara teknikens och designens utomordentliga möjligheter för att åstadkomma ett mänskligare och mer hållbart samhälle
 • ha god förståelse för den inneboende komplexiteten hos tekniska system, produkter och tjänster och att processen för att utveckla dem oftast är ofullständigt definierad och innehåller motstridiga krav och önskemål
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens