Utbildningens genomförande

Masterprogram, industriell produktutveckling (TIPUM), Utbildningsplan för kull HT2019

Senast ändrad: 2019-11-08
Godkänd: 2019-12-12

Utbildningens upplägg

Läsåret
Varje läsår omfattar två terminer om 20 veckor vardera. Varje termin är indelad i två läsperioder.

Utbildningens struktur
Utbildningens struktur är anpassad för att ge möjlighet till Civilingenjörsexamen (inom ”Design och produktframtagning”, ”Farkostteknik” eller ”Maskinteknik”), och/eller Masterexamen inom Industriell produktutveckling.
Utbildningen innehåller ett gemensamt kurspaket, som både är forskningsförberedande och ger en solid bas för de tre spåren – Förbränningsmotorteknik, Maskinkonstruktion och Mekatronik.
Utbildningen avslutas med ett examensarbete , 30 högskolepoäng på avancerad nivå, under termin fyra.

Kurser

Utbildningen sker i kursform. Kurslistor finns i Bilaga 1: Kurslista

Utbildningen sker i kursform. Kurslistor finns i bilaga 1.
I utbildningen ingår obligatoriska, villkorligt valbara, rekommenderade och valfria kurser. De obligatoriska kurserna definieras för varje årskurs och spår/profil i kurslistor. De olika kursernas mål, behörighetskrav, innehåll samt kursfordringar återfinns i kursplanerna. Val av spår ska anges vid ansökan till programmet.
Undervisnings- och examinationsformerna varierar mellan kurserna, dessa framgår i respektive kursplan.
Valfri kurs kan väljas ur KTHs kursutbud. Även kurser från andra högskolor/universitet kan tillgodoräknas om examenskraven uppfylls.
För valfria kurser gäller följande begränsningar:
• Antalet högskolepoäng som får väljas per termin är begränsat.
• Valfri kurs får ej motsvara befintlig programkurs eller annan redan tillgodoräknad kurs till betydande del
• Högskoleförberedande kurser får ej medräknas som valfri kurs
• Valfri kurs kan väljas fritt men bör vara relevant för yrkesrollen som ingenjör

Betygssystem

För kurser på KTH används en sjugradig målrelaterad betygsskala A-F som slutbetyg för kurser på grundnivå och avancerad nivå. A-E är godkända betyg med A som högsta betyg. Betygen godkänd (P) och underkänd (F) används som slutbetyg då särskilda skäl föreligger.

Beygsskala framgår av respektive kursplan.

Villkor för deltagande i utbildningen

För deltagande krävs antagning till kurs inom programmet samt registrering på kurs. 

För studier i högre årskurs finns krav på särskild behörighet till kurs. Kravet på särskild behörighet specificeras i kursplanen.

Examensarbete

Examensarbete, avancerad nivå
I utbildningen ingår ett examensarbete för masterexamen som omfattar 30 högskolepoäng.

För att särskild behörighet till examensarbetskurs om 30 hp på avancerad nivå ska vara uppfylld ska minst 60 hp kurser på avancerad nivå vara slutförda. Kurserna på avancerad nivå ska innefatta kurser i programmet som är relevanta för examensarbetet samt kurs i vetenskapsteori och forskningsmetodik.

Examen

Villkor för masterexamen 120 högskolepoäng

Teknologie masterexamen erhålls efter genomgånget utbildningsprogram. Programmet är utformat så att den studerande vid examen uppfyllt de nationella examenskraven och med godkänt betyg i samtliga kurser som igår i den studerandes studieplan om 120 högskolepoäng, varav

  • minst 90 högskolepoäng på avancerad nivå, varav minst 60 högskolepoäng (inkl 30 högskolepoäng examensarbete) med fördjupning inom huvudområdet för utbildningen.

Benämning på generell examen på avancerad nivå
Degree of Master of Science (120 credits) Teknologie masterexamen