Utbildningens mål

Masterprogram, industriell produktutveckling (TIPUM), Utbildningsplan för kull HT2019

Senast ändrad: 2019-11-08
Godkänd: 2019-12-12

Den som utexamineras från programmet Industriell Produktutveckling skall:

Kunskap och förståelse

 • visa kunskap om produktutvecklings- och maskinteknikområdets vetenskapliga grund och beprövad erfarenhet,
 • ha god insikt i aktuell forsknings- och utvecklingsarbete samt industriella utvecklingstrender,
 • ha goda kunskaper i processer, metoder och verktyg för att utveckla tekniska produkter,
 • ha god kännedom om tekniska system uppbyggda av heterogen teknik,
 • ha god kännedom om interaktiva egenskaper hos tekniska produkter, och interaktionen mellan tekniska system, människan och den omgivande miljön,
 • ha goda kunskaper i metoder för att utveckla ekologiskt och ekonomiskt hållbara produkter,
 • ha god grund i natur- och teknikvetenskap med en fördjupning på avancerad nivå inom maskinkonstruktion, mekatronik eller förbränningsmotorteknik

Färdigheter och förmågor

 • visa förmåga att utföra ett innovativt och professionellt produktutvecklingsarbete
 • visa förmåga att med helhetssyn integrera kunskap, kritiskt och självständigt avgränsa och kreativt identifiera, formulera och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer,
 • visa förmåga att skapa tekniska lösningar som fyller mänskliga och samhälleliga behov,
 • visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt planera och med adekvata metoder och verktyg skapa relevanta produkter, processer och system inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete,
 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap samt förmåga att avgränsa, modellera, simulera, förutsäga och utvärdera beteenden och prestanda hos heterogena tekniska system även med begränsad eller betydande inslag av irrelevant information,
 • ta ansvar för och visa förmåga till att aktivt bidra till ett effektivt lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning av individer,
 • visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper,
 • visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad teknisk verksamhet

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
 • visa insikt om teknikens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, inbegripet sociala och ekonomiska aspekter samt miljö- och arbetsmiljöaspekter,
 • ha särskild god förståelse för den inneboende komplexiteten hos tekniska system och att processen för att utveckla dem oftast är ofullständigt definierad och innehåller motstridiga krav och önskemål,
 • vara medveten om och visa känsla för det ansvar och de etiska ställningstaganden som måste göras vid teknisk produktutveckling,
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens