Senast ändrad: 2017-05-04
Godkänd: 2017-05-16

Programmet Teknik och ekonomi utbildar för dagens och morgondagens allt mer resultatorienterade företags- och organisationsstrukturer. Utbildningens mål är att kombinera en högskoleingenjörskompetens med betydande kunskaper inom företagsekonomi.

Programmets syfte är att förbereda studenterna för en yrkesroll som högskoleingenjör  inom ett arbetsfält som kombinerar teknik och ekonomi. Utbildningen ska ge högskoleingenjören förutsättningar att fungera som kunskapslänk mellan teknik- och ekonomiavdelningar. Beroende på vald teknikinriktning kan studenten komma att arbeta t.ex. som produktionschef, projektledare, teknisk konsult, teknisk inköpare eller produktutvecklare.

Utbildningen till högskoleingenjör ska också ge en god grund för fortsatta studier på avancerad nivå, och utveckla intresse för ett fortsatt livslångt lärande och personlig utveckling inom både den egna specialiseringen och nya ämnesområden.

Kunskap och förståelse

 • En högskoleingenjör från programmet Teknik och ekonomi 180hp ska ha goda kunskaper, med bredd och viss fördjupning
 • om den vetenskapliga grunden och dagens tillämpningar samt känna till aktuell utveckling och forskning inom vald teknikinriktningom ingenjörens yrkesroll i ett mångkulturellt och jämställt samhälle
 • om samhälleliga, miljömässiga, kulturella och etiska aspekter av teknik och företagande
 • inom företagsekonomi med tonvikt på kalkylering, marknadsföring och entreprenörskap, redovisning samt finansiering.

Färdigheter och förmågor

 • En högskoleingenjör från programmet Teknik och ekonomi 180hp ska
 • kunna tillämpa informationsteknologi samt matematik och naturvetenskap för att lösa tekniska problemställningar inom vald teknikinriktning
 • använda ett analytiskt, kreativt och kritiskt arbetssätt för att identifiera, formulera och lösa problem med adekvata metoder och verktyg
 • kunna arbeta problemlösande och fokuserat såväl självständigt som i grupp
 • visa förmåga att samarbeta, organisera, leda och utveckla verksamheter, såväl i större organisationer som i entreprenöriella sammanhang.
 • visa god förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt

Värderingsförmåga och förhållningssätt

En högskoleingenjör från programmet Teknik och ekonomi 180hp ska

 • visa förmåga och insikt om betydelsen av lagarbete och öppen, ärlig samverkan i mångkulturella och flerdisciplinära projektgrupper
 • visa förståelse och respekt för det valda teknikområdets påverkan på människor, samhälle och miljö

I övrigt hänvisas till KTH:s lokala examensordning