Senast ändrad: 2017-05-16
Godkänd: 2017-05-16

Utbildningens upplägg

Läsåret indelas normalt i 4 läsperioder och normalt läses två eller tre kurser parallellt i varje läsperiod. Undervisnings- liksom examinationsformerna varierar från kurs till kurs.

Normalt utgörs en del av kursen av föreläsningar, som ger en första kontakt med begrepp och teorier. Seminarier med övningsuppgifter och laborationer förstärker förståelsen för de teoretiska sambanden och praktisk tillämpning.

Projektarbeten har en väsentlig roll i utbildningen. Syftet är att i grupp och individuellt träna att ta sig an verklighetsanknutna uppgifter på ett ingenjörsmässigt sätt.

För att skapa en helhet i utbildningen betonas samverkan mellan kurserna såväl inom varje årskurs som mellan årskurserna.

Termin 1

  • Första terminen på programmet läser studenten grundläggande kurser inom företagsekonomi, 30 hp.
  • Under terminen väljer studenten teknikinriktning för de fortsatta studierna termin 2-6.

Termin 2-6

  • Under termin 2-5 läser studenten kurser inom vald teknikinriktning och läser då tillsammans med studenterna på motsvarande reguljärt högskoleingenjörsprogram och fortsätter med det första halvan av termin 6
  • Utbildningen avslutas under andra halvan av termin 6 med ett examensarbete som ofta genomförs i samverkan med externa uppdragsgivare.

För mer information om teknikinriktningarna se utbildningsplanen för respektive reguljärt högskoleingenjörsprogram, d v s

Byggteknik och design http://www.kth.se/student/kurser/program/TIBYH/HT15/arskurs1

Datateknik, Haninge http://www.kth.se/student/kurser/program/TIDAA/HT15/arskurs1

Datateknik, Kista http://www.kth.se/student/kurser/program/TIDAB/HT15/arskurs1  

Elektroteknik, Haninge http://www.kth.se/student/kurser/program/TIELA/HT15/arskurs1  

Elektronik och datorteknik, Kista http://www.kth.se/student/kurser/program/TIEDB/HT15/arskurs1

Kemiteknik http://www.kth.se/student/kurser/program/TIKED/HT15/arskurs1  

Maskinteknik http://www.kth.se/student/kurser/program/TIMAS/HT15/arskurs1  

Medicinsk teknik http://www.kth.se/student/kurser/program/TIMEL/HT15/arskurs1

Kurser

Utbildningen sker i kursform. Kurslistor finns i Bilaga 1: Kurslista

Betygssystem

För kurser på KTH används en sjugradig målrelaterad betygsskala A-F som slutbetyg för kurser på grundnivå och avancerad nivå. A-E är godkända betyg med A som högsta betyg. Betygen godkänd (P) och underkänd (F) används som slutbetyg då särskilda skäl föreligger.

Villkor för deltagande i utbildningen

Villkor för uppflyttning

För uppflyttning till termin 4 på utbildningen krävs 22,5 poäng godkänt från den första terminens ekonomikurser samt 45 poäng från termin 2-3 på den valda teknikinriktningen, sammanlagt alltså 67,5 poäng.

Terminsregistrering

Studenten ska själv terminsregistrera sig via ”mina sidor” på studentwebben vid varje terminsstart. Terminsregistreringen är en förutsättning för utbetalning av studiemedel från CSN samt för kursregistrering. 1-15 maj anmäler man sig via antagning.se till kurserna man ska läsa kommande hösttermin och 1-15 november till kurserna man ska läsa kommande vårtermin.

Kursregistrering

Kursregistrering kan ha olika rutiner beroende på vilken teknikinriktning du läser. Kontakta utbildningskansliet på den skola där du läser teknikinriktningen för mer information.

Tillgodoräknanden

Den studerande har rätt att tillgodoräkna sig utbildning från högskola/universitet inom eller utom landet.

Förutsättningen är att kursen/kurserna är av en sådan beskaffenhet och har en sådan omfattning att de i huvudsak svarar mot de utbildningsmål som gäller för programmet. Tillgodoräknande av hel kurs prövasav grundutbildningsansvarig. Del av kurs prövas av examinator.

För mer information om tillgodoräknande:

http://intra.kth.se/regelverk/utbildning-forskning/grundutbildning/prestationer/1.27200

Utlandsstudier

Studenter inom programmet har möjlighet att förlägga en eller två terminers studier vid utländskt lärosäte som KTH samarbetar med, utan att behöva betala de kursavgifter som annars tas ut av utländska studerande. Utbytesstudier kan ske under tredje årskursen. Det är även möjligt att göra examensarbete utomlands.

Information om utlandsstudier ges av handläggaren för internationalisering som också informerar om aktuella ansökningstider. Ansökningsblanketter finns hos handläggaren för internationalisering.

Utlandsstudierna kan efter bedömning tillgodoräknas som en del av högskoleingenjörsutbildningen.

Den utresande skall med programansvarig upprätta ett så kallat ”Learning Agreement” som innebär förhandsgodkännande av utbytesstudierna. Studierna bedrivs normalt på det språk som talas i landet/regionen. Det finns möjligheter för den som blir antagen till utbytesprogram i tysk-, fransk-, spansk- och italiensktalande länder att följa en förberedande språkkurs innan den ordinarie terminen börjar.

Examensarbete

I utbildningen ingår ett examensarbete på 15 högskolepoäng. Det innebär omkring 10 veckors heltidsstudier.

För examensarbetet gäller:

Det får påbörjas tidigast efter uppnådda 120 högskolepoäng samt då slutbetyg föreligger i relevanta kurser, som berör examensarbetets innehåll.

Det får påbörjas efter att uppgiften godkänts av examinator.

Det grundas på de kunskaper som inhämtats under studietiden och skall normalt utföras under termin 6.

Det skall utgöra prov på ett självständigt arbete omfattande teoretisk och/eller experimentell verksamhet med åtföljande rapportskrivning och muntlig presentation.

Handledare utses av examinator.

För mer information om KTH-gemensamma mål gällande examensarbete för högskoleingenjörer:

http://intra.kth.se/regelverk/utbildning-forskning/grundutbildning/examensarbete/1.27210

Examen

För att avlägga högskoleingenjörsexamen (eng. Bachelor of Science in Engineering) krävs godkänt betyg i samtliga kurser som ingår i den studerandes

studieplan. Studieplanen består av de obligatoriska kurserna, de valbara kurser den studerande följt samt examensarbetet. Studieplanen skall omfatta minst 180 högskolepoäng.

För mer information om examen:

http://intra.kth.se/regelverk/utbildning-forskning/grundutbildning/examina/1.27227

För att erhålla examen skall den studerande ansöka om examensbevis på särskild blankett. Mer information finns på Studentwebben.