Senast ändrad: 2021-01-22
Godkänd: 2021-01-22

Utbildningens upplägg

Läsåret indelas normalt i 4 läsperioder och normalt läses två eller tre kurser parallellt i varje läsperiod. Undervisnings- liksom examinationsformerna varierar från kurs till kurs. Varje läsperiod följs av en tentamensperiod.

Normalt utgörs en del av kursen av föreläsningar, som ger en första kontakt med begrepp och teorier. Seminarier med övningsuppgifter och laborationer förstärker förståelsen för de teoretiska sambanden och praktisk tillämpning.

Projektarbeten har en väsentlig roll i utbildningen. Syftet är att i grupp och individuellt träna att ta sig an verklighetsanknutna uppgifter på ett ingenjörsmässigt sätt.

För att skapa en helhet i utbildningen betonas samverkan mellan kurserna såväl inom varje årskurs som mellan årskurserna.

Termin 1

  • Första terminen på programmet läser studenten grundläggande kurser inom företagsekonomi, 30 hp.
  • Under terminen väljer studenten teknikinriktning för de fortsatta studierna termin 2-6.

Termin 2-6

  • Under termin 2-5 läser studenten kurser inom vald teknikinriktning och läser då huvudsakligen tillsammans med studenterna på motsvarande reguljärt högskoleingenjörsprogram och fortsätter normalt med det till och med, d v s inkluderande, första halvan av termin 6.
  • Utbildningen avslutas med ett examensarbete om 15 hp. Studenter uppmanas ta kontakt med extern organisation för samverkan och stödjande handledning om en relevant examensuppgift.

För mer information om teknikinriktningarna se webbinformation för respektive reguljära högskoleingenjörsprogram

TIBYH Byggteknik på ABE,

TIDAA Datateknik på CBH,

TIDAB Datateknik på EECS, 

TIELA Elektroteknik på CBH,

TIEDB Elektro- och datorteknik på EECS,

TIKED Kemiteknik på CBH,

TIMAS Maskinteknik på ITM,

TIMEL Medicinsk teknik på CBH.

OBS program TITEH Teknik och ekonomi har normalt avvikelser i planerade kurser från reguljärt ingenjörsprogram ( de uppräknade ovan) under tredje studieåret.

Kurser

Utbildningen sker i kursform. Kurslistor finns i Bilaga 1: Kurslista

I utbildningen ingår obligatoriska och villkorligt valfria kurser. Läsårsplanen för varje årskurs förklarar kursernas olika kategorier. Kursernas mål, förkunskapskrav och behörighet, innehåll samt kursfordringar återfinns i kurs och programkatalogen på KTH:s studentwebb.

Det är den studerandes ansvar att se till att eventuella förkunskaper och behörighet från tidigare kurs inom utbildningen uppnåtts inför ny kurs.

Betygssystem

För kurser på KTH används en sjugradig målrelaterad betygsskala A-F som slutbetyg för kurser på grundnivå och avancerad nivå. A-E är godkända betyg med A som högsta betyg. Betygen godkänd (P) och underkänd (F) används som slutbetyg då särskilda skäl föreligger.

Villkor för deltagande i utbildningen

 

Examensarbete

I utbildningen ingår ett examensarbete på 15 högskolepoäng. Det innebär omkring 10 veckors heltidsstudier.

För examensarbetet gäller:

Det får påbörjas tidigast efter att 120 hp kurser samt relevanta kurser som berör examensarbetets tekniska och ekonomiska ämnesfördjupning och innehåll är helt avklarade.

Det får påbörjas efter att uppgiften och examensarbetets förkunskapskrav och behörighet har godkänts av examinator. 

Det grundas på de kunskaper som inhämtats under studietiden, med tyngdpunkt i teknik och med beaktande av kunskaper i ekonomi, och skall normalt utföras under termin 6.

Det skall utgöra prov på ett självständigt arbete omfattande teoretisk och/eller experimentell verksamhet med åtföljande rapportskrivning och muntlig presentation.

Av studenten föreslagen handledare ska godkännas av examinator.

Examen

För att avlägga högskoleingenjörsexamen (eng. Bachelor of Science in Engineering) krävs godkänt betyg i samtliga kurser som ingår i den studerandes studieplan. Studieplanen består av de obligatoriska kurserna, de valbara kurser den studerande följt samt examensarbetet. Studieplanen skall omfatta minst 180 högskolepoäng.