Senast ändrad: 2020-11-10
Godkänd: 2020-11-10

Utbildningens upplägg

Varje läsår omfattar två terminer om 20 veckor vardera. Varje termin är indelad i två läsperioder.

Utbildningens struktur

Utbildningen inleds med en termin med ett obligatoriskt kurspaket. Detta ger en solid bas inom området maskinteknik och hållbar produktionsutveckling.
Sen följer två terminer med en blandning av obligatoriska och valbara kurser, där ett moment är en större projektkurs.
Sista terminen gör man ett självständigt examensarbete.

 

Kurser

Utbildningen sker i kursform. Kurslistor finns i Bilaga 1: Kurslista

Utbildningen sker i kursform.

De obligatoriska kurserna definieras för varje årskurs. De olika kursernas mål, behörighetskrav, innehåll samt kursfordringar återfinns i kursplanerna.

Undervisnings- och examinationsformerna varierar mellan kurserna, dessa framgår i respektive kursplan.

Valfri kurs kan väljas ur KTHs kursutbud. Även kurser från andra högskolor/universitet kan tillgodoräknas om examenskraven uppfylls.

För valfria kurser gäller följande begränsningar:

•    Antalet högskolepoäng som får väljas per termin är begränsat.
•    Valfri kurs får ej motsvara befintlig programkurs eller annan redan tillgodoräknad kurs till betydande del.
•    Högskoleförberedande kurser får ej medräknas som valfri kurs.

Betygssystem

För kurser på KTH används en sjugradig målrelaterad betygsskala A-F som slutbetyg för kurser på grundnivå och avancerad nivå. A-E är godkända betyg med A som högsta betyg. Betygen godkänd (P) och underkänd (F) används som slutbetyg då särskilda skäl föreligger.

Villkor för deltagande i utbildningen

För deltagande krävs antagning till kurs inom programmet samt registrering på kurs. 

För fortsatta studier krävs att särskild behörighet till kurs uppfylls. Krav på särskild behörighet specificeras i repektive kursplanen.

Examensarbete

Examensarbete, avancerad nivå.

I utbildningen ingår ett examensarbete för masterexamen som omfattar 30 högskolepoäng som vanligen genomförs på vårterminen i årskurs 2.

Examensarbetskursen utgör den avslutande delen av utbildningen. Examensarbetet kan påbörjas när kursens
särskilda behörighetskrav är uppfyllda.

Examen

Villkor för masterexamen 120 högskolepoäng
Teknologie masterexamen erhålls efter genomgånget utbildningsprogram. Programmet är utformat så att den studerande vid examen uppfyllt de nationella examenskraven och med godkänt betyg i samtligakurser som ingår i den studerandes studieplan om 120 högskolepoäng varav 30 högskolepoäng omfattar ett examensarbete på avqancerad nivå.

Kurser som innehållsmässigt överlappar annan eller andra kurser i programmet kan ej medräknas inom ramen för de 120 högskolepoäng som ligger till grund för examen.

Frivilliga introduktionskurser samt förberedande kurser kan inte ingå i examen.

Benämning på generell examen på avancerad nivå
Degree of Master of Science (120 credits)
Teknologie masterexamen