Utbildningens mål

Masterprogram, ICT Innovation (TIVNM), Utbildningsplan för kull HT2014

Senast ändrad: 2016-01-28
Godkänd: 2016-01-28

Mastersprogrammet i ICT Innovation syftar till att utgående från en bred bas i grundläggande information och kommunikations teknik bygga upp en förståelse och kunskap kring innovation och entreprenörskap kring information och kommunikations teknik och hur detta förhållningssätt påverkar framtagandet av nya företag, produkter och tjänster. Det finns 5 inritningar inom detta program: Människa Dator Interaktion och Design (HCID), Digital Media Teknik (DMT), Distribuerade Tjänster och System (DSS), Internettekniker och arkitekturer (ITA), samt Inbyggda System (ES). Programmet bygger på att andra året läses på något annat universitet i EIT ICT Labs nätverk, till exempel i Berlin, Eindhoven, Helsingfors, London, Paris, eller Trento. Programmet lägger även stor vikt vid industri koppling genom att erbjuda praktik hos någon av EIT ICT Labs partners, som till exempel Ericsson, Nokia, Orange, Philips, SAP och Siemens.

Unika egenskaper hos detta program:

 • Stark integration av teknisk utbildning inom ICT området vid Europas främsta tekniska universitet med en ´business´ orienterad programdel.
 • Garanterat högkvalitativt ´internship´ inom ett av EIT ICTLabs partnerföretag som grund för avhandlingsarbetet.
 • Flexibel kombination av organisatorisk och geografisk mobilitet.
 • Teambuilding för samtliga studenter i form ´schools and camps´ på europeisk nivå och över de tekniska ämnesgränserna.

Mål för de ´business´orienterade delarna är en grundläggande förståelse för samt tillämpning av:

 • Steg i en affärsutvecklingsprocess från ide till produkt.
 • Marknadsföring och marknadsanalys.
 • Företagsbildning, företagsledning och HR arbete.
 • Projektarbete.
 • Finansieringsfrågor.

Mål för de tekniska inriktningarna:

Människa Dator Interaktion och Design (HCID)

 • Denna inriktning behandlar studium, design, utveckling och utvärdering av innovativa användargränssnitt och interaktiva system med beaktande av såväl mänskliga aspekter (sociala, kognitiva och sensomotoriska nivåer) som tekniska och ekonomiska aspekter.

Digital Media Teknik (DMTE)

 • Denna inriktning behandlar grundläggande tekniker för digitala media systems inkluderande teknik för generering av digital media, bearbetning och kodning av media, lagring av media innehåll samt trådbunden och trådlös överföring av media.

Distribuerade Tjänster och System (DITS)

 • Denna inriktning behandlar distribuerade system, avancerade nätverkstekniker, tjänsteteknologier för fasta och mobila system, distribuerad informations och data hantering samt programmerings tekniker för `cloud computing´.

Internettekniker och arkitekturer (ITAK)

 • Denna inriktning behandlar kommunikations system design, modern nätverks resp. internetteknologi, mobila och trådlösa teknologier, egenskaper hos komplexa kommunikationssystem samt användaraspekter.

Inbyggda System (INSY)

 • Denna inriktning behandlar modeller, metoder och plattformar för inbyggda system, inbyggd hårdvara resp. mjukvara samt kommunikationsaspekter, energiförbukningsaspekter samt kommunikationsaspekter.

Kunskap och förståelse

För masterexamen i ICT Innovation skall studenten för vald teknisk inriktning:

 • Kunna designa och evaluera egenskaperna hos ett specifikt system.
 • Visa insikt om aktuell forskning och utveckling och trender inom industrin.
 • Visa kunskaper och förståelse kring de processer, metoder och verktyg som används för utvecklingen av den specifika tekniken.
 • Kunna applicera natur- och teknikvetenskaper på ett relevant sätt.
 • Genomföra en affärsutvecklingsprocess från ide till produkt.

Färdigheter och förmågor

För masterexamen i masterexamen i ICT Innovation skall studenten:

 • Visa förmåga att kunna skapa tekniska lösningar som uppfyller mänskliga och samhälleliga behov.
 • Visa att identifiera, avgränsa, formulera och hantera komplexa problem inom området.
 • Visa förmåga att kunna integrera kunskap inom området.
 • Analysera affärsmässig potential hos en teknisk lösning och planera genomförandet av en kommersiell exploatering.
 • Vara en god ambassadör för KTH inom industrin och omvärlden.
 • Visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information.
 • Visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete.
 • Visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper.
 • Visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För masterexamen i i ICT Innovation skall studenten:

 • Kritiskt läsa/granska tekniska rapporter, design dokument och affärsplaner.
 • Utvärdera dokumentens starka och svaga sidor samt formulera utvärderingen i konkreta och konstruktiva termer.
 • Visa förmåga att inom ICT Innovation göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete.
 • Visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används.
 • Visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.