Senast ändrad: 2018-10-16
Godkänd: 2018-10-16

Nästan hela världen satsar idag på utbyggnad av spårsystem. En anledning är de unika miljöegenskaper av järnvägstrafiken. En annan anledning är att trafikströmmarna i och mellan världens växande storstäder inte är hanterbara utan ökad spårbunden trafik. Samtidigt är personalen hos många tillverkare, operatörer och infrastrukturägare inom järnvägen nära pensionsåldern.Därför kommer det framöver att finnas stort behov av ingenjörer med kompetens inom järnvägsteknik.

Målsättningen med programmet är att utbilda ingenjörer för en global industri, myndigheter och forskningsinstitut som är verksamma inom området. Programmet ges av KTH i ett samarbete med University of Illinois at Urbana Champaign (UIUC), båda med ledande kompetens inom sina respektive forskningsområden. Skolan för teknikvetenskap koordinerar programmet på KTH.

Kunskap och förståelse

En person med en masterexamen i järnvägsteknik ska vara konkurrenskraftig på en internationell marknad och ha:

 • fördjupad kunskap och förståelse inom det valda teknikområdet och bevisad erfarenhet.
 • fördjupad metodkunskap, inklusive möjligheten att tillämpa teoretisk kunskap på tekniska problem.
 • samt en fördjupad insikt inom aktuell forskning och utveckling inom det valda teknikområdet.

Färdigheter och förmågor

En person med masterexamen i järnvägsteknik kommer att ha:

 • förmåga att med en helhetssyn kritiskt, självständigt och kreativt identifiera, formulera och hantera komplexa problem.
 • förmåga att skapa, analysera och kritiskt utvärdera olika tekniska lösningar.
 • förmåga att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna ramar och utvärdera detta arbete.
 • den färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen.
 • förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning.
 • förmåga att både i nationella och internationella grupper, muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

En person med masterexamen i fordonsteknik:

 • har en förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter inom forsknings- och utvecklingsarbete.
 • visar insikt gällande möjligheter och begränsningar för teknikvetenskap och dess roll i samhället.
 • kan identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och tar ansvar för att hålla sin individuella kunskap aktuell.

KTHs lokala examensordning: www.kth.se