Senast ändrad: 2018-10-16
Godkänd: 2018-10-16

Nästan hela världen satsar idag på utbyggnad av spårsystem. En anledning är de unika miljöegenskaper av järnvägstrafiken. En annan anledning är att trafikströmmarna i och mellan världens växande storstäder inte är hanterbara utan ökad spårbunden trafik. Samtidigt är personalen hos många tillverkare, operatörer och infrastrukturägare inom järnvägen nära pensionsåldern. Därför kommer det framöver att finnas stort behov av ingenjörer med kompetens inom järnvägsteknik.

Målsättningen med programmet är att utbilda ingenjörer för en global industri, myndigheter och forskningsinstitut som är verksamma inom området. Programmet ges av KTH i ett samarbete med University of Illinois at Urbana Champaign (UIUC), båda med ledande kompetens inom sina respektive forskningsområden. Skolan för teknikvetenskap koordinerar programmet på KTH.

För masterexamen i järnvägsteknik skall studenten:

Kunskap och förståelse

 • visa brett kunnande och förståelse inom järnvägsteknikområdets vetenskapliga grund och beprövade erfarenhet, väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området, samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings‐ och utvecklingsarbete.

 • visa fördjupad metodkunskap inom delar av järnvägsteknikområdet.

Färdigheter och förmågor

 • visa förmåga att med helhetssyn kritiskt, självständigt och kreativt identifiera, formulera och hantera komplexa frågeställningar och situationer inom järnvägsteknik.

 • visa förmåga att skapa, analysera och kritiskt utvärdera olika tekniska lösningar för spårfordon och andra komplexa tekniska system.

 • visa förmåga att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna ramar samt att utvärdera detta arbete.

 • visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings‐ och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen.

 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information.

 • visa förmåga att modellera, simulera, förutsäga och utvärdera de teknisk egenskaperna hos spårfordon och andra spårfordonstekniska system, även med begränsad information.

 • visa förmåga att utveckla och utforma spårfordon och andra tekniska system och relaterade processer med hänsyn till människors förutsättningar och behov och samhällets mål för ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling.

 • visa förmåga att engagera sig och bidra till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning.

 • visa förmåga att klart redogöra för och diskutera tekniska slutsatser och den kunskap och argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, muntligt och skriftligt, i nationella och internationella sammanhang.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • visa förmåga att fatta välgrundade beslut gällande utformning och bedömning av spårfordon och andra tekniska system, med hänsyn till relevanta vetenskapliga, sociala, etiska, ekonomiska och miljömässiga aspekter.

 • visa medvetenhet om, och insikt i, möjligheter och begränsning inom teknik och naturvetenskap, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, inbegripet sociala och ekonomiska aspekter samt miljö‐  och arbetsmiljöaspekter.

 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för att fortlöpande utveckla sin kunskap och kompetens.