Senast ändrad: 2021-09-27
Godkänd: 2021-09-27

Utbildningens upplägg

Läsåret vid UIUC och KTH börjar i slutet av augusti/början av september och avslutas i slutet av maj/början av juni. Året är uppdelat på två terminer, en på hösten och en på våren. På KTH har var och en av terminerna två läsperioder. Läsperioderna är ungefär 7 veckor långa och avlutas med en tentamensperiod. Utöver de fyra ordinarie tentamensperioderna ges fyra omtentamensperioder; efter jul, i april, i början av juni och en i augusti direkt före första läsperioden för läsåret. Läsåret innehåller 40 veckor. Undervisning kan, om nödvändigt, schemaläggas utanför läsåret.

Kurser

Utbildningen sker i kursform. Kurslistor finns i Bilaga 1: Kurslista

Programmet omfattar ungefär 75 hp obligatoriska kurser Ungefär hälften av dessa kurser ges av UIUC respektive KTH. Detta lämnar ca 15 hp till valfria kurser. Examensarbetet motsvarar 30 hp.

För att skapa en egen profil på utbildningen skall studenten vidare välja villkorligt valfria kurser ut kurslistan i bilaga 1, så att summan, tillsammans med de obligatoriska kurserna, uppgår till åtminstone 75 hp (plus).

Kurser från UIUC tillgodoräknas i den svenska examen.

Betygssystem

För kurser på KTH används en sjugradig målrelaterad betygsskala A-F som slutbetyg för kurser på grundnivå och avancerad nivå. A-E är godkända betyg med A som högsta betyg. Betygen godkänd (P) och underkänd (F) används som slutbetyg då särskilda skäl föreligger.

För kurser på KTH används en sjugradig målrelaterad betygsskala A-F som slutbetyg för kurser på grundnivå och avancerad nivå. A-E är godkända betyg med A som högsta betyg. Betygen godkänd (P) och underkänd (F) används som slutbetyg då särskilda skäl föreligger.

Betygen godkänd (P) och underkänd (F) används som slutbetyg för examensarbeten.

Villkor för deltagande i utbildningen

För studenter som påbörjar utbildning från och med höstterminen 2018 ersätts tidigare uppflyttningskrav med krav på särskild behörighet till kurs. Krav på särskild behörighet specificeras i kursplanen.

Kursanmälan

Kursanmälan görs via www.antagning.se, mellan den 1 och 15 november respektive 1 och 15 maj om inte annat anges.

Kursregistrering

Studenten ansvarar för att göra kursregistrering varje termin. Detta görs via ”Personliga menyn” på KTHs hemsida under en begränsad period. Kursregistrering innebär att studenten är aktiv och kan examineras.

Tillgodoräknanden

Både kurser lästa på plats och on-linekurser lästa vid UIUC inom ramen för utbildningen, tillgodoräknas i den svenska examen.

Under särskilda förhållanden, och i samråd med programansvarige, kan poäng för tidigare studier tillgodoräknas enligt KTH:s policy för tillgodoräkning.

Utlandsstudier

Termin tre på programmet spenderas på University of Illinois at Urbana Champaign (UIUC).

Examensarbete

Syftet med examensarbetet är att utveckla studentens förmåga att självständigt genomföra och rapportera en arbetsinsats inom området Railway Engineering.

Examensarbetet motsvarar 30 hp på avancerad nivå, eller omkring en termins heltidsstudier. Det kan genomföras antingen på KTH eller i industrin, eller en kombination av bägge parter.

Studenten måste själv aktivt söka efter ett lämpligt projekt för examensarbete; men KTH kan ge viss hjälp med information om lämpliga personer att kontakta.  

Projektet sammanfattas i en skriftlig rapport och muntligt vid ett seminarium. Projektarbetet kan inledas när kursens särskilda behörighetskrav är uppfyllda.

Val av examensarbete måste godkännas av programansvarig.

Examensarbetet betygsätts med P / F.

Examen

Teknologie masterexamen erhålls efter genomgånget utbildningsprogram.
Betyget godkänt krävs i samtliga kurser som ingår i den studerandes studieplan. Studieplanen ska omfatta 120 högskolepoäng där ett examensarbete omfattande 30 högskolepoäng ingår.

KTHs lokala examensordning finns i KTHs regelverk, www.kth.se.

Ansökan om examen

Studenter ansöker om examen via personliga menyn på www.kth.se