Utbildningens genomförande

Masterprogram, kemiteknik för energi och miljö (TKEMM), Utbildningsplan för kull HT2018

Senast ändrad: 2018-09-20
Godkänd: 2018-09-20

Utbildningens upplägg

Läsåret omfattar 40 veckor och är indelat i två terminer, höst- och vårtermin. Varje termin omfattar två läsperioder. För information om läsårets omfattning, tentamens- och omtentamensperioder hänvisas till student, schema på www.kth.se

Programmet består av kurser för 90 högskolepoäng, följt av ett examensarbete på avancerad nivå (30 högskolepoäng). En obligatorisk kurs (7,5 högskolepoäng) ingår det första året och en obligatorisk kurs på 15 högskolepoäng ingår i det andra året. Resten av kurserna är villkorligt valfria eller rekommenderade. Studenten ska välja minst 2 kurser av de villkorligt valfria. Resterande kurser ska väljas från listan med villkorligt valfria eller rekommenderade kurser med undantag för 15 högskolepoäng som kan väljas fritt utanför listan. Detta ger studenten en stor möjlighet att skapa sin egen läroplan. Rekommendationer för kurskombinationer kan fås av programansvarig.

Kurser

Utbildningen sker i kursform. Kurslistor finns i Bilaga 1: Kurslista

Betygssystem

För kurser på KTH används en sjugradig målrelaterad betygsskala A-F som slutbetyg för kurser på grundnivå och avancerad nivå. A-E är godkända betyg med A som högsta betyg. Betygen godkänd (P) och underkänd (F) används som slutbetyg då särskilda skäl föreligger.

Villkor för deltagande i utbildningen

Studenter som blir antagna till programmet startar utbildningen i slutet av augusti då även registrering sker. Studenten måste personligen närvara vid registreringen.

För deltagande krävs antagning till kurs inom programmet samt registrering på kurs. Kursregistrering görs via den personliga menyn på www.kth.se

Kursval för nästkommande termin sker senast den 15 november respektive 15 maj.

För studenter som påbörjar utbildning från och med höstterminen 2018 ersätts tidigare uppflyttningskrav med krav på särskild behörighet till kurs. Krav på särskild behörighet specificeras i kursplanen.

Tillgodoräknanden

Studenter kan i vissa fall ha rätt att tillgodoräkna tidigare kurser från svenska eller utländska universitet. Tillgodoräknanden beslutas av programansvarige.

KTH:s riktlinje för tillgodoräknande av högskoleutbildning finns i KTH:s regelverk på www.kth.se.

Utlandsstudier

För mer information, kontakta internationella koordinatorn på Skolan för Kemivetenskap.

Examensarbete

Studenter som följer programmet måste utföra ett individuellt arbete i form av ett examensarbete motsvarande 30 högskolepoäng, som innebär 20 veckors, heltidsstudier.

Examensarbetskursen utgör den avslutande delen av utbildningen. Examensarbetet kan påbörjas när kursens särskilda behörighetskrav är uppfyllda.

Studenterna ska genom examensarbetet demonstrera sin förmåga att använda färdigheter, som har övats på i tidigare programkurser, för att utföra ett individuellt arbete. Det är studentens ansvar att hitta ett lämpligt examensarbete med hjälp från KTH.

Information gällande betygsskala och kriterier på examensarbete hänvisas till kursplanen.

För vidare information om examensarbetet se www.kth.se

Examen

För att avlägga masterexamen (eng. Degree of Master of Science (Two Years) krävs godkänt betyg i samtliga kurser som ingår i den studerandes studieplan. Studieplanen ska omfatta 120 högskolepoäng vari ingår ett examensarbete på avancerad nivå, omfattande 30 högskolepoäng.

  • Minst 90 högskolepoäng på avancerad nivå och minst 60 högskolepoäng inom huvudområdet, (nklusive ett 30 högskolepoängs examensarbete) med fördjupning inom huvudområdet för utbildningen.

Programmet är utformat så att studenter har uppfyllt Sveriges nationella krav för en Teknologie masterexamen när de har uppfyllt programmets krav.

Studenter måste ansöka om examen via webbtjänsten "personlig meny". Man loggar in på KTH:s hemsida och därefter klickar man på ”Program” högst upp på personliga menyn och sedan ”Examensansökan”

Benämning på examen.
Teknologie masterexamen
Degree of Master of Science (120 credits)

För mer information se www.kth.se