Utbildningens mål

Masterprogram, kemiteknik för energi och miljö (TKEMM), Utbildningsplan för kull HT2018

Senast ändrad: 2018-09-20
Godkänd: 2018-09-20

Kunskap och förståelse

För att avlägga Teknologie masterexamen inom programmet Kemiteknik för energi och miljö ska studenten:

 • visa allmän kunskap och förståelse i kemiteknik och fördjupade kunskaper inom valda kemitekniska områden.
 • ha insikt i aktuell forskning och utveckling inom kemiteknik  och dess tillämpning för en hållbar utveckling.
 • visa kunskap om den vetenskapliga grunden för olika energislag och dess omställning samt för miljöaspekter, samt bedöma tillämpligheten av olika modeller i olika sammanhang.
 • kunna tillämpa kunskaper i matematik, numerisk analys och andra kunskaper inom kemiteknik.

Färdigheter och förmågor

För att avlägga Teknologie masterexamen inom programmet Kemiteknik för energi och miljö ska studenten:

 • visa förmåga att identifiera, formulera och hantera aktuella och verkliga problem relaterade till kemiteknik, hämtade från industrin, samhället och forskningsfronten, med hänsyn till möjligheterna och begränsningarna samt samhällets mål för hållbar utveckling.
 • visa förmåga att bedömma rimligheten i erhållna resultat, samt jämföra och utvärdera alternativa lösningar.
 • visa kompetens att använda IT-verktyg för simulering, tekniska beräkningar och informationssökning .
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt, presentera, diskutera idéer och resultat, samt kommunicera med personer som inte har den tekniska eller vetenskapliga kunskapen.
 • ha förmåga att effektivt arbeta som medlem i en grupp och kunna planera och genomföra projekt inom givna tidsramar

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För att avlägga Teknologie masterexamen inom programmet Kemiteknik för energi och miljö ska studenten:

 • visa förmåga att kritiskt granska litteratur och tekniker med anknytning till kemiteknik.
 •  visa förmåga att ta ställning till etiska frågor inom sitt yrkesområde.
 • visa förståelse för det faktum att kemitekniska problem kan vara komplexa, ofullständigt definierade och innehålla motstridiga villkor och även överväga sociala, ekonomiska, kommersiella, miljö- och arbetsmiljöaspekter.
 • visa förmåga att snabbt skaffa sig kunskaper inom nya områden samt att tillämpa ny kunskap för innovation och utveckling av kemiska produkter och kemitekniska processer.