Utbildningens genomförande

Magisterprogram, ljusdesign (TLODM), Utbildningsplan för kull HT2019

Senast ändrad: 2018-09-20
Godkänd: 2018-11-05

Utbildningens upplägg

Läsåret är indelat i fyra läsperioder, programmet startar i slutet av augusti och slutar i början av juni följande år.

Programmet omfattar nio månader av studier, motsvarande 60 hp (60 ECTS); 1.5 hp (1.5 ECTS) motsvarar cirka en veckas heltidsstudier.

Kurser

Utbildningen sker i kursform. Kurslistor finns i Bilaga 1: Kurslista

Betygssystem

För kurser på KTH används en sjugradig målrelaterad betygsskala A-F som slutbetyg för kurser på grundnivå och avancerad nivå. A-E är godkända betyg med A som högsta betyg. Betygen godkänd (P) och underkänd (F) används som slutbetyg då särskilda skäl föreligger.

Information gällande betygsskala finns i kursplanerna.

Villkor för deltagande i utbildningen

För deltagande krävs antagning till kurs inom programmet samt registrering på kurs. Kursregistrering görs via den personliga menyn på www.kth.se

För studenter som påbörjar utbildning från och med höstterminen 2018 ersätts tidigare uppflyttningskrav med krav på särskild behörighet till kurs. Krav på särskild behörighet specificeras i kursplanen.

Tillgodoräknanden

Studenten har möjlighet att ansöka om att få tillgodoräkna sig resultat från kurs/kurser vid annan högskola/universitet inom eller utom landet.

KTHs policy för tillgodoräknande finns i sin helhet i KTHs regelverk.

För mer information hänvisas till programmets studievägledning.

Examensarbete

Examensarbetet är en kurs om 15 högskolepoäng vilket innebär att examensarbetet skall motsvara 10 veckors heltidsstudier. Examensarbetet får inte inkludera andra kurser (kurser med eget kursnummer). Examensarbetet kan inkludera moment såsom seminarier, informationssökning eller andra inslag, som examinator eller handledare bedömer lämpliga.

Examensarbetskursen utgör den avslutande delen av utbildningen. Examensarbetet kan påbörjas när kursens särskilda behörighetskrav är uppfyllda.

Information gällande betygsskala på examensarbete hänvisas till kursplanen.

KTH:s regler för examensarbeten för magisterexamen finns i KTHs regelverk:

Examen

För att uppnå magisterexamen måste studenterna ha godkänts i kurserna motsvarande minst 45 högskolepoäng, däribland samtliga kurser (obligatoriska) och ett examensarbete på 15 högskolepoäng inom magisterprogrammet.

Ansökan om examen

Ansökan om examen görs via webbtjänsten i den personliga menyn på KTH.se.

KTHs lokala examensordning finns i KTHs regelverk.