Årskurs 1

Masterprogram, matematik (TMAKM), Utbildningsplan för kull HT2019

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2019/2020. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

MM7020 Matematisk kommunikation, 7,5 hp, är obligatorisk och ges av Stockholms universitet varje höst.

Av de villkorligt valbara kurserna ska en kurs ur varje ämnesgrupp läsas (algebra och geometri, analys, topologi samt diskret matematik).

Här är länkar till 2 hemsidor med bra information:

http://www.math-stockholm.se/master/

https://www.kth.se/sci/institutioner/math/utb/avanceradniva/kommande-lasar

Nedan listas kurser som ges på Stockholms universitet.

MM8002 Topologi (vvk topologi) ges på Stockholms universitet H19.

SF2738/MM8021 Representationsteori för ändliga grupper (valfri) ges på Stockholms universitet V20.

SF2739/MM8008 Partiella differentialekvationer (vvk Analys) ges på Stockholms universitet H19.

MMxxxx Algebraiska grupper ges på Stockholms universitet H19. (Ny)

Dessutom finns följande kurser på programmet men som EJ ges läsåret 19/20:

MM8005 Galoisteori (valfri).

MM8039 Avancerad reell analys II (vvk analys).

MM8040 Funktionsteori med flera komplexa variabler.

DD2445 Komplexitetsteori (valfri)

SF2704 Valda ämnen i matematik I (valfri)

SF2716 Valda ämnen i matematik II(valfri)

SF2728/MM8012 Talteori(vvk diskret matematik)

SF2733 Elementär differentialgeometri (valfri)

SF2734 Analytiska funktioner II (valfri)

SF2735/MM8020 Homologisk algebra och algebraisk topologi (vvk algebra och geometri)

SF2742 Konvexa polytoper (valfri)

SF2827 Fördjupningskurs i optimering (valfri)

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AK2040 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (beräkningsvetenskap) 60140 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SF2705 Fourieranalys
Analys
50856 7,5 hp 3,8 3,7
SF2737 Kommutativ algebra och algebraisk geometri
Algebra och geometri
50596 7,5 hp 3,7 3,8
SF2740 Grafteori
Diskret matematik
50877 7,5 hp 3,7 3,8
SF2743 Avancerad reell analys I
Analys
50885 7,5 hp 3,7 3,8
SF2728 Talteori
Diskret matematik
60468 7,5 hp 3,8 3,7
SF2750 Algebraisk topologi
Algebra och geometri
60408 7,5 hp 3,8 3,7
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SF2940 Sannolikhetsteori 50348 7,5 hp 7,5
SF2942 Portföljteori och riskvärdering 50351 7,5 hp 7,5
SF2975 Finansiella derivat 50349 7,5 hp 7,5
DD2440 Avancerade algoritmer 50216 6,0 hp 1,5 4,5
DD2445 Komplexitetsteori 50599 7,5 hp 4,0 3,5
DD2447 Statistiska metoder i datalogin 50338 6,0 hp 6,0
SF2832 Matematisk systemteori 50346 7,5 hp 7,5
SF2863 Systemteknik 50347 7,5 hp 7,5
SF2980 Riskvärdering och riskhantering 50350 7,5 hp 7,5
SF2812 Tillämpad linjär optimering 60044 7,5 hp 7,5
SF2842 Geometrisk styrteori 60310 7,5 hp 7,5
SF2930 Regressionsanalys 60172 7,5 hp 7,5
SF2971 Martingaler och stokastiska integraler 60307 7,5 hp 7,5
SF2972 Spelteori 60306 7,5 hp 7,5
DD2352 Algoritmer och komplexitet 60319 7,5 hp 4,5 3,0
SF2724 Valda ämnen i matematik IV 60385 7,5 hp 3,8 3,7
SF2730 Valda ämnen i matematik V 60480 7,5 hp 3,8 3,7
SF2745 Avancerad komplex analys 60894 7,5 hp 3,8 3,7
DD2448 Kryptografins grunder 60102 7,5 hp 7,5
SF2822 Tillämpad ickelinjär optimering 60286 7,5 hp 7,5
SF2943 Tidsserieanalys 60175 7,5 hp 7,5
SF2955 Datorintensiva metoder inom matematisk statistik 60260 7,5 hp 7,5