Senast ändrad: 2019-03-12
Godkänd: 2019-03-12

Utbildningens upplägg

Programmet omfattar två läsår med två terminer per år. Varje läsår omfattar 40 veckor uppdelade på fyra perioder, där en eller flera kurser läses parallellt. Normal studietakt är 60 högskolepoäng per år. För mer information om läsårets omfattning, tentamens- och omtentamensperioder se "student på KTH/schema" på www.kth.se

Masterprogrammet i medicinsk bioteknologi erbjuder specialiserade kurser på avancerad nivå inom fem ämnesområden. Studenten skall fullfölja kurser inom huvudsakliga ämnesområden för programmet: medicinska tillämpningar av bioteknik eller omics. Därutöver väljer studenten valfritt kurser inom ämnesområdena medicinska tillämpningar av bioteknik, omics, cell-baserad processbioteknik, enzymbioteknik eller miljöbioteknik och rekommendationen är att följa samtliga kurser inom två ämnesområden. Studenten har även möjlighet att läsa valfria kurser som är relevanta för den framtida yrkesrollen. Vidareutveckling av utbildningen pågår och mindre förändringar kan förekomma inför utbildningens start.

Kurser

Utbildningen sker i kursform. Kurslistor finns i Bilaga 1: Kurslista

Kurserna är organiserade efter progression inom varje ämnesområde. Studenten rekommenderas att följa två ämnesområden, om studenten väljer andra kombinationer av kurser är det viktigt att kontrollera att kursens förkunskapskrav uppfylls. Kurslistor finns i bilaga 1. Kurserna är under utveckling och mindre avvikelser kan förekomma.

Inom programmet måste kurserna omfatta minst 105 högskolepoäng inom bioteknik. Studenten måste fullfölja alla kurser inom sitt huvudsakliga ämnesområde, antingen medicinska tillämpningar av bioteknik eller omics. Valfria kurser som är relevanta för den framtida yrkesrollen väljs fritt av studenten för att uppnå programmets omfattning.

Undervisnings och examinationsmetoder skiljer sig mellan kurserna. Vanligtvis förklaras koncept och teori inom ett ämne på föreläsningar. Övningar, seminarier och laborationer har som mål att lägga tonvikt på och fördjupa förståelsen för de viktigaste aspekterna av ett ämne.

Betygssystem

För kurser på KTH används en sjugradig målrelaterad betygsskala A-F som slutbetyg för kurser på grundnivå och avancerad nivå. A-E är godkända betyg med A som högsta betyg. Betygen godkänd (P) och underkänd (F) används som slutbetyg då särskilda skäl föreligger.

Villkor för deltagande i utbildningen

Studenter som blir antagna till programmet startar utbildningen i slutet av augusti då även registrering sker. Studenten måste personligen närvara vid registreringen.

För deltagande krävs antagning till kurs inom programmet samt registrering på kurs. Kursregistrering görs via den personliga menyn på www.kth.se

Kursval för nästkommande termin sker senast den 15 november respektive 15 maj.

För studenter som påbörjar utbildning från och med höstterminen 2018 ersätts tidigare uppflyttningskrav med krav på särskild behörighet till kurs. Krav på särskild behörighet specificeras i kursplanen.

Tillgodoräknanden

Studenter har rätt att, på programmet, tillgodoräkna kurser som tidigare lästs på svenska och utländska universitet. Kurserna måste vara på en nivå och ha ett innehåll som överensstämmer med programmets utbildningsmål. Ansökan om tillgodoräknande lämnas till kansliet vid skolan för bioteknologi. Skolans programansvarige beslutar om tillgodoräknande av kurs.

KTH:s riktlinje för tillgodoräknande av högskoleutbildning finns i KTH:s regelverk på www.kth.se.

Utlandsstudier

Utlandsstudier tillåts normalt på internationellt erkända universitet. Universitet och kursval måste godkännas av Programansvarige innan utlandsstudierna påbörjas. För mer information, kontakta internationella koordinatorn på Skolan för Bioteknologi.

Examensarbete

Studenter som följer programmet måste utföra ett individuellt arbete i form av ett examensarbete motsvarande 30 högskolepoäng.

Examensarbetskursen utgör den avslutande delen av utbildningen. Examensarbetet kan påbörjas när kursens särskilda behörighetskrav är uppfyllda.

Studenterna ska genom examensarbetet demonstrera sin förmåga att använda färdigheter som har övats på tidigare programkurser för att utföra ett individuellt arbete. Det är studentens ansvar att hitta ett lämpligt examensarbete med hjälp från KTH.

Examensarbetet ska utföras inom det huvudsakliga ämnesområdet i bioteknik. Examensarbeten i närliggande områden kan också tillåtas efter godkännande av grundutbildningsansvarige på Skolan för Bioteknologi. För mer information, kontakta studievägledningen på Skolan för Bioteknologi.

Information gällande betygsskala och kriterier på examensarbete hänvisas till kursplanen.

Examen

Kraven för en Teknologie masterexamen från programmet Medicinsk-Bioteknik uppnås genom att fullfölja programmet. Kraven är:

Godkänt slutbetyg i alla kurser inom minst ett av huvudsakliga ämnesområdena medicinska tillämpningar av bioteknik, eller omics.

Godkänt slutbetyg i kurser inom minst två av ämnesområdena medicinska tillämpningar av bioteknik, omics, cell-baserad processbioteknik, enzymbioteknik och miljöbioteknik till en omfattning om minst 105 högskolepoäng.

Godkänt slutbetyg i kurser på programmet om minst 120 högskolepoäng.

Programmet är utformat så att studenter har uppfyllt Sveriges nationella krav för en Teknologie masterexamen när de har uppfyllt programmets krav.

Ansökan om examen görs via studentens ”Personliga meny” för mer information se www.kth.se

Benämning på examen.
Teknologie masterexamen i Bioteknik

Degree of Master of Science (120 credits) in Biotechnology