Utbildningens genomförande

Masterprogram, medicinsk bioteknologi (TMBIM), Utbildningsplan för kull HT2019

Senast ändrad: 2019-11-29
Godkänd: 2019-11-29

Utbildningens upplägg

Programmet omfattar två läsår med två terminer om 20 veckor per år. Varje termin är indelad i två läsperioder där en eller flera kurser läses parallellt. Normal studietakt är 60 högskolepoäng per år. För mer information om läsårets omfattning, tentamens- och omtentamensperioder se "student på KTH /schema" på www.kth.se

Masterprogrammet i medicinsk bioteknologi erbjuder specialiserade kurser inom två inriktningar: medicinska tillämpningar av bioteknik och omics.. Studenten läser samtliga kurser inom en vald inriktning och kompletterar med kurser från den andra inriktningen på programmet eller kurser som ges inom master programmet för industriell och miljöinriktad bioteknik med inriktning mot cell-baserad processbioteknik, miljöbioteknik eller enzymbioteknik.  Rekommendationen är att följa kurser inom två inriktningar.

Valfria kurser som är relevanta för den framtida yrkesrollen väljs fritt av studenten för att uppnå programmets omfattning, dvs 120 högskolepoäng varav minst 90 högskolepoäng inom huvudområdet bioteknik. Utbildningen inkluderar också en fördjupning inom ämnet motsvarande examensarbete. Studenten har även möjlighet att läsa valfria kurser som är relevanta för den framtida yrkesrollen.

Vidareutveckling av utbildningen pågår och mindre förändringar kan förekomma inför utbildningens start.

Kurser

Utbildningen sker i kursform. Kurslistor finns i Bilaga 1: Kurslista

Utbildningen sker i kursform. Kurslistor finns i bilaga 1.

Kurserna inom varje inriktning är organiserade i en progression. Om studenten väljer andra kombinationer av kurser är det viktigt att kontrollera att kursens förkunskapskrav uppfylls.

Kurserna är under utveckling och mindre avvikelser kan förekomma.

Undervisnings och examinationsmetoder skiljer sig mellan kurserna. Vanligtvis förklaras koncept och teori inom ett ämne på föreläsningar. Övningar, seminarier och laborationer har som mål att lägga tonvikt på och fördjupa förståelsen för de viktigaste aspekterna av ett ämne.

Betygssystem

För kurser på KTH används en sjugradig målrelaterad betygsskala A-F som slutbetyg för kurser på grundnivå och avancerad nivå. A-E är godkända betyg med A som högsta betyg. Betygen godkänd (P) och underkänd (F) används som slutbetyg då särskilda skäl föreligger.

För kurser på KTH används en sjugradig målrelaterad betygsskala A-F som slutbetyg för kurser på grundnivå och avancerad nivå. A-E är godkända betyg med A som högsta betyg. Betygen godkänd (P) och underkänd (F) används som slutbetyg då särskilda skäl föreligger.

Villkor för deltagande i utbildningen

Studenter som blir antagna till programmet startar utbildningen i slutet av augusti då även registrering sker. Studenten måste personligen närvara vid registreringen.

För deltagande krävs antagning till kurs inom programmet samt registrering på kurs. Kursregistrering görs via den personliga menyn på www.kth.se

Kursval för nästkommande termin sker senast den 15 november respektive 15 maj.

För studenter som påbörjar utbildning från och med höstterminen 2018 ersätts tidigare uppflyttningskrav med krav på särskild behörighet till kurs. Krav på särskild behörighet specificeras i kursplanen.

Examensarbete

Studenter som följer programmet måste utföra ett individuellt arbete i form av ett examensarbete motsvarande 30 högskolepoäng.

Examensarbetskursen utgör den avslutande delen av utbildningen och  kan påbörjas när kursens särskilda behörighetskrav är uppfyllda.

Studenterna ska genom examensarbetet demonstrera sin förmåga att använda färdigheter som har övats på tidigare programkurser för att utföra ett individuellt arbete. Det är studentens ansvar att hitta ett lämpligt examensarbete med hjälp från KTH.

Examensarbetet ska utföras inom det huvudsakliga ämnesområdet i bioteknik. Examensarbeten i närliggande områden kan också tillåtas efter godkännande av grundutbildningsansvarige på Skolan för kemi, bioteknologi. För mer information, kontakta studievägledningen.

Information gällande betygsskala och kriterier på examensarbete hänvisas till kursplanen.

Examen

Kraven för en Teknologie masterexamen från programmet Industriell- och miljöinriktad bioteknik uppnås genom att fullfölja programmet. Kraven är:

Godkänt slutbetyg i kurser inom ramen för programmet om minst 120 högskolepoäng.

Godkänt slutbetyg i kurser motsvarande minst 90 hp i huvudområdet bioteknik.

Godkänt slutbetyg i samtliga kurser inom minst en inriktning på programmet.

Programmet är utformat så att studenter uppfyller Sveriges nationella krav för en Teknologie masterexamen när de har uppfyllt programmets krav.

Ansökan om examen görs via studentens ”Personliga meny” för mer information se www.kth.se

Benämning på examen.

Teknologie masterexamen i Bioteknik

Degree of Master of Science (120 credits) in Biotechnology

Bilaga 1 - Kurslista

Bilaga 2 - Inriktningsbeskrivningar