Senast ändrad: 2008-02-27
Godkänd: 2008-02-27

Utbildningens upplägg

Utbildningsplanen för magisterutbildningen i människa-datorinteraktion består av obligatoriska kurser under höstterminen. En av dessa kurser är Beteendevetenskaplig metod för den som har en teknisk bakgrund och Programmeringsteknik för den som har en beteendevetenskaplig bakgrund. Under vårterminen läses en obligatorisk kurs, en villkorligt valbar kurs och examensarbete motsvarande 15 högskolepoäng.

Läsåret för KTH:s grundutbildning är 40 veckor fördelat på fyra perioder. Läsperioderna har vardera ca sju veckor. Varje läsperiod följs av en tentamensperiod.

http://www.kth.se/info/kth-handboken/II/4/2.html

Kurser

Utbildningen sker i kursform. Kurslistor finns i Bilaga 1: Kurslista

I utbildningen ingår obligatoriska, villkorligt valbara och valfria kurser. De obligatoriska kurserna definieras för programmet i läro- och timplanerna. De olika kursernas mål, förkunskapskrav, innehåll samt kursfordringar återfinns i kursplanerna.

Betygssystem

För kurser på KTH används en sjugradig målrelaterad betygsskala A-F som slutbetyg för kurser på grundnivå och avancerad nivå. A-E är godkända betyg med A som högsta betyg. Betygen godkänd (P) och underkänd (F) används som slutbetyg då särskilda skäl föreligger.

Villkor för deltagande i utbildningen

Studieanmälan och terminsregistrering
Inför varje termin (1-15 november resp. 1-15 maj) ska den studerande lämna en obligatorisk studieanmälan via KTHs webb på Mina sidor till studievägledningen vid utbildningskansliet för Datavetenskap och kommunikation.

Studieanmälan utgör underlag för kansliets planering samt terminsregistrering på programmet. Terminsregistrering krävs för att studieresultaten skall registreras och av CSN för att utbetalning av studiemedel.

Studieuppehåll
Studieuppehåll innebär att den studerande inte deltar i undervisningen under minst en läsperiod. Vid studieuppehåll har den studerande rätt att återkomma till studierna vid angiven tidpunkt. Under studieuppehåll får den studerande göra kompletteringar och deltaga i examination i tidigare påbörjad kurs.

Anmälan om studieuppehåll görs på blankett som lämnas till programkansliet, som behandlar den. När den studerande avser att återuppta studierna är den studerande skyldig att göra en ny studieanmälan.

Val av kurser
Ansökan till valfri kurs
Den studerande är skyldig att ansöka till de villkorligt valbara kurser hon/han önskar följa under kommande termin. Hänsyn tas till ekonomiskt utrymme samt fysisk platsbegränsning. Ansökan till valfri kurs skall lämnas till kansli CSC senast den

  • 15 november inför vårterminen.

Ansökan som lämnas in efter sista ansökningsdatum beaktas endast i mån av plats.

Kursanmälan till obligatoriska kurser sker automatiskt (genom kansliet).

Kursregistrering
Registrering på kurs förutsätter kursval i Ladok. Kursvalet görs antingen via kursvalsrutinen på webben eller via studentens utbildningskansli. Registrering på kurs görs av den kursgivande skolan.

Studenten skall i början av varje kurs registrera sig på kursen. Kursregistrering på både obligatoriska och valfria kurser måste göras individuellt på berörd skola. Den som registrerat sig på en kurs och därefter beslutar sig för att inte fullfölja kursen skall snarast anmäla detta till berörd skola.

Tillgodoräknanden

Tillgodoräknanderätten är ett viktigt element för att gynna mobiliteten inom landet och mellan länder, för högskolans internationaliseringsarbete samt för det livslånga lärandet.

KTH skall ha ett öppet förhållningssätt till tillgodoräknande. Tillgodoräknande skall därför kunna ske även om exakt liknande utbildning inte finns vid KTH eller om innehållet i t ex kursplaner inte helt överensstämmer med KTH:s. De krav som KTH normalt ställer på utbildningens nivå och kvalitet skall beaktas vid tillgodoräknanden.

Tillgodoräknande som beslutats vid annan högskola i Sverige skall normalt godtas av KTH.

Den som är student vid KTH och genomför studier vid ett annat universitet inom ramen för ett utbytesavtal har rätt att få ett förhandsbesked om tillgodoräknande. Ett sådant besked kan t ex ges genom att ett s k Learning Agreement upprättas och undertecknas av koordinator vid KTH, kontaktperson vid det utländska universitetet samt av den studerande.

Den som är student vid KTH har rätt att få tillgodoräknande prövat. Även den som inte är student men har akademisk utbildning och strävar efter att komplettera denna skall i möjligaste mån få ansökan behandlad samt få ett preliminärt besked (s k förhandsbesked) om tillgodoräknande.

Även examensarbete kan tillgodoräknas. KTH anser det dock lämpligt att examensarbetet utförs vid KTH (inom en skola eller på ett företag med handledare från KTH).

Beslut om tillgodoräknande av kurs kan överklagas hos Överklagandenämnden för högskolan. Överklagandet skall lämnas in till KTH senast inom tre veckor från den dag den klagande fick del av beslutet.

För att tillgodoräknandet skall kunna prövas måste den sökande normalt kunna dokumentera att hon/han examinerats i kurs (motsv) med minst godkänt resultat. Studieprestationen betygsätts av den högskola där examination skett, inte av KTH vid tillgodoräknandet.

http://www.kth.se/info/kth-handboken/II/13/3.html

Examensarbete

I utbildningen ingår ett examensarbete som motsvarar en kurs om 15 högskolepoäng. Detta innebär omkring 10 veckors heltidsstudier. För examensarbetet gäller speciella regler:

  • Huvuddelen av studierna, minst 30 högskolepoäng, skall vara avklarade innan examensarbetet påbörjas.
  • Det får ej påbörjas innan uppgiften godkänts av examinator och anmälts på särskild blankett. Examinator svarar för att den studerande har tillräckliga förkunskaper för den valda uppgiften.
  • Det grundas på de kunskaper som inhämtats under studietiden och skall normalt utföras under vårterminen.
  • Det skall utgöra prov på ett självständigt, ingenjörsmässigt arbete omfattande teoretisk och/eller experimentell verksamhet med åtföljande rapportskrivning. Det kan inkludera andra moment, t ex seminarier, informationssökning, auskultationer, opposition eller andra inslag som examinator eller handledare bedömer lämpliga.
  • Handledare utses av examinator.

För examensarbeten erhålls mer detaljerade regler och riktlinjer vid respektive skola.
http://www.kth.se/info/kth-handboken/II/15/6.html

Examensarbete utförs i examensarbetsämnet människa-datorinteraktion.

Hänvisning till KTHs riktlinjer (KTH-handboken)
http://www.kth.se/info/kth-handboken/II/15/6.html

Examen

Villkor för examen 60 högskolepoäng
Magisterexamen  i människa-datorinteraktion erhålls efter genomgånget utbildningsprogram. Program är utformat så att den studerande vid examen uppfyllt de nationella examenskraven och fullgjort kurser om 60 högskolepoäng, varav 

- minst 45 högskolepoäng på avancerad nivå, varav minst 30 högskolepoäng (inkl 15 högskolepoäng examensarbete) med fördjupning inom huvudområdet för utbildningen.  

Benämning på examen
Teknologie magisterexamen (Ett år)
Degree of Master of Science (One Year)


Ansökan om examen
Studenten ansöker om teknologie magistersexamen.Ansökan om examen görs på särskild blankett och ställs till kansli CSC vid Skolan för Datavetenskap och kommunikation. Till ansökan ska bifogas bevis om betald kåravgift.  

KTHs lokala examensordning (KTH-handboken)
http://www.kth.se/info/kth-handboken/II/19/1x.html