Senast ändrad: 2008-02-27
Godkänd: 2008-02-27

Målet med utbildningen är att du självständigt och i grupp ska kunna arbeta framgångsrikt som interaktionsdesigner med ett användarcentrerat förhållningssätt. Som interaktionsdesigner arbetar man med utvärdering och förändring av befintlig teknik samt utveckling av nya tekniska lösningar som passar för en given situation, uppgift och målgrupp. 

Som yrkesverksam kommer du ibland att agera som ambassadör (den som får andra att förstå att MDI är viktigt att beakta) och ibland som kapten (att själv forma och driva MDI-verksamhet inom en organisation).Under utbildningens gång får du de verktyg du behöver (teorier, metoder samt praktisk övning) för att kunna tillämpa din kunskaper som yrkesverksam.

Kunskap och förståelse

Magisterutbildningen i människa-datorinteraktion syftar till att ge den studerande teorier och metoder för att kunna analysera och förstå en specifik situation, och en specifik grupp av användare. Det ställs höga krav på användargränssnitten – olika krav för olika typer av tillämpningar och användare och som interaktionsdesigner måste man kunna möta dessa. Programmet innehåller allt från beteendevetenskaplig metod till IT-design för funktionshindrade.

Färdigheter och förmågor

Efter avslutad utbildning ska studenten kunna arbeta som konsult, egen företagare, anställd inom större företag eller myndigheter vilka har egna grupper av anställda interaktionsdesigners och/eller användbarhetsexperter.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter avslutad utbildning ska studenten självständigt kunna initiera användarcentrerade designprojekt, kunna analysera specifika användningssituationer samt ge rekommendationer för innovativ design och/eller redesign.

Fullständig information om examenskrav för magisterexamen finns i KTHs lokala examensordning,
http://www.kth.se/info/kth-handboken/II/19/1x.html