Senast ändrad: 2017-12-11
Godkänd: 2017-12-11

Det nordiska masterprogramet i marinteknik ges i samarbete mellan de nordiska Five Tech universiteten - KTH (Sverige), Chalmers (Sverige), DTU (Danmark), Aalto (Finland), och NTNU (Norge) - och kombinerar dessa fem universitets framstående kompetens och långa tradition inom marinteknik. Studenterna börjar sina studier på programmet vid ett av partneruniversiteten år ett, och avslutar sina studier vid ett annat universitet år två, vilket resulterar i en dubbel examen från båda universiteten. Som ingenjör med en examen från detta program kommer du ha en djup teoretisk kunskap om ämnen som vågor och våglaster; interaktionen mellan vatten och strukturer; stabilitet och dynamik för fartyg, småbåtar och plattformar; framdrivning; samt avancerade stål och lättkonstruktioner. Du kommer också att ha utvecklat kunskap och erfarenhet på en hög nivå gällande design, konstruktion och drift av fartyg, hantverk och offshore-strukturer, inklusive tekniska såväl som ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter. Ämnet marintekniks tvärvetenskapliga karaktär samt strukturen och läroplanen för detta program, gör utbildningen relevant för karriärer inom sjöfartssektorn samt inom andra områden.

Kunskap och förståelse

Med en examen från masterprogrammet i marinteknik ska studenten:

 • ha kunskap om och förståelse för ämnet, tillräckligt för att vara anställningsbar som skeppsarkitekt och inom andra teknikområden i Sverige och internationellt,
 • ha ett systemperspektiv på teknik,
 • ha förtroende för hennes/hans grund gällande tekniska fundament,
 • vara medveten om de allmänna yrkesvillkoren i branschen, känna till behov och förutsättning för en hållbar utveckling.

Färdigheter och förmågor

Med en examen från masterprogrammet i marinteknik ska studenten:

 • ha förmåga att självständigt och kreativt formulera, och kritiskt och systematiskt hantera och analysera, komplexa problem och situationer, med hjälp av relevanta moderna metoder och verktyg,
 • ha förmågan att skapa, designa, implementera och hantera båtar, fartyg och komplexa marina system i moderna gruppbaserade miljöer,
 • ha förmåga att både muntligt och skriftligt kommunicera och diskutera sina slutsatser och bakomliggande teorier och argumentation,
 • ha goda individuella och gruppinteraktionsförmågor, såsom kompetens i grupparbete, ledarskap och kommunikation, kunna följa och delta i forsknings- och utvecklingsarbete inom skeppsbyggnad.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Med en examen från masterprogrammet i marinteknik ska studenten:

 • ha förmågan att inom skeppsbyggnad fatta beslut om forsknings- och utvecklingsarbete utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
 • visa insikt om möjligheter och begränsningar inom teknikvetenskap och dess roll i samhället,
 • har förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap inom området och ta ansvar för att hålla sin individuella kunskap aktuell.

KTHs lokala examensordning finns i KTHs regelverk, www.kth.se.