Senast ändrad: 2019-08-21
Godkänd: 2019-08-21

Utöver de mål som anges i högskoleförordningen, finns det också specifika mål för programmet. Efter att ha avslutat programmet, skall studenten:

Kunskap och förståelse

  • Ha en bred, vetenskaplig grund för att kunna arbeta inom energiområdet. Ha omfattande kunskap om hållbara system, energikällor och användning, och av tekniska, ekonomiska och miljörelaterade konsekvenser relaterade till olika energiprocessers livscykler.
  • Visa bred kunskap inom tekniska området, inbegripet kunskaper i matematik och naturvetenskap, och i allt väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området.

Färdigheter och förmågor

  • Visa förmåga att kritiskt bedöma, oberoende såväl som i grupp, ett hållbart energisystem med hänsyn till relevanta vetenskapliga professionella och sociala bedömningar och synpunkter.
  • Kunna delta i analys, formulering och hantering av tekniska problem utifrån ett system -och energiperspektiv, med en helhetssyn på dess livscykel, från idé/krav på specifikation, utveckling, drift och avveckling, och förmågan att ställa gränser, bestämma nödvändig resursanvändning och hantera processer för problemlösning/förverkligande.
  • Kunna analysera och optimera en energiprocess i hela dess utvecklingsfas, från primära källor till slutenergiprodukt ("well-to-wheel" -strategin), kunna använda och tillämpa termodynamikens första huvudsats men framför allt behärska termodynamikens andra huvudsats, integrerad med koppling till miljöproblematiken.

• Behärska ledarskap, projektledning och kommunikation för att arbeta som ingenjör i en ledande roll eller som projektledare i ett tekniskt intensivt företag, eller för att kunna fortsätta mot en forskarkarriär

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • Ha mycket god förståelse att teknik-relaterade problem ofta är komplexa, ofullständigt kan definieras,  och ibland innehåller motstridiga mål och villkor.
  • Vara medveten om ansvaret och de etiska ståndpunkter som kan uppstå i samband med olika tekniska, organisatoriska, ekonomiska, ekologiska och sociala aktiviteter.