Senast ändrad: 2013-04-04
Godkänd: 2013-04-04

Utbildningens upplägg

Utbildningens upplägg

Upplägget för programmet är tänkt att ge möjlighet för studenter både med medicinteknisk bakgrund och med allmänteknisk bakgrund att söka till programmet. För att ge dessa grupper en tydlig väg genom programmet kommer två spår att finnas; ett för studenter med en medicinteknisk kandidatexamen och ett för studenter utan förkunskaper i medicin och/eller medicinsk teknik.

För en student med medicinteknisk grundexamen är programmet uppdelat enligt:
* 30 hp obligatoriska kurser
* 30 hp villkorligt valfria kurser
* 30 hp valfria teknikkurser
* 30 hp masterexamensarbete

För en student utanmedicinteknisk grundexamen blir uppdelningen:
* 42 hp obligatoriska kurser
* 18 hp villkorligt valfria kurser
* 30 hp valfria teknikkurser
* 30 hp masterexamensarbete

För studenter som saknar medicinteknisk grundexamen inleds programmet med en grundkurs i medicinsk teknik samt en i anatomi och fysiologi. I övrigt kan studenterna på båda spåren välja att först läsa alla de obligatoriska kurserna och sedan de övriga eller att varva obligatoriska och valfria kurser.

De obligatoriska kurserna ska ge den nödvändiga bredden på det medicintekniska kunnandet och via de valfria och villkorligt valfria kurserna skaffar sig studenten fördjupad kunskap inom några medicintekniska specialområden (bildsystem, mätteknik, implantat, etc.).

Den tredje terminen läses en kurs i vetenskapsteori och forskningsmetodik för att förbereda inför masterexamensarbetet och eventuella vidare forskningsstudier.
Utbildningen avslutas med ett examensarbete på 30 hp som utföres individuellt eller i en grupp om två studenter.

Hänvisning till läsårsindelning (KTH-handbok och studentwebb)

Kurser

Utbildningen sker i kursform. Kurslistor finns i Bilaga 1: Kurslista

Obligatoriska kurser:

Medical engineering, basic course 6 cr1

Advanced Physiology 6 cr1

Ergonomics, Human Factors and Patient Safety 6 cr

Technology in Surgery, Anesthesia, and Intensive Care 6 cr

Medical IT 6 cr

Implants and Biomaterials 6 cr

Theory and Methodology of Science 6 cr

(1endast obligatoriska för studenter utan medicinteknisk grundexamen)

Villkorligt valfria kurser:

Physics of Biomedical Microscopy 7.5 cr

Simulation Methods in Medical Engineering 7.5 cr

Ionising Radiation Imaging 6 cr

Ultrasound 6 cr

Magnetic Resonance Imaging 4.5 cr

Image Analysis and Reconstruction 9 cr

Safe Medical Products 7.5 cr

Radiation Therapy 7.5 cr

Structural Biology and Cell Biology 9 cr

Electro Dynamics and Waves 7,5 cr

Quantum Mechanics of Electron Microscopy 7,5 cr

X-ray Crystallography and X-ray Microscopy 7,5 cr

Electron Microscopy 7,5 cr

Biomechanics and Neuronics 6.0 cr

(med reservation för att vissa kursnamn och poängtal kan komma att ändras).

Utöver dessa kurser som ges av STH kan även ett flertal kurser med medicinteknisk anknytning från andra skolor på KTH räknas till denna kategori.

Betygssystem

För kurser på KTH används en sjugradig målrelaterad betygsskala A-F som slutbetyg för kurser på grundnivå och avancerad nivå. A-E är godkända betyg med A som högsta betyg. Betygen godkänd (P) och underkänd (F) används som slutbetyg då särskilda skäl föreligger.

Villkor för deltagande i utbildningen

En förutsättning för att få delta i studier är att den studerande varje vår och höst gör en studieanmälan för kommande termin. Detta görs via ”Mina sidor” på KTH:s webbplats, mellan den 1 och 15 november resp. 1 och 15 maj.

I och med studieanmälan har teknologen anmält sin avsikt att studera och delta i undervisningen. Först därefter blir det möjligt för teknologen att:

– terminsregistreras

– kursregistreras

– få resultat inrapporterade

– få möjlighet till att få studiemedel från CSN

Vissa av de valfria och villkorligt valfria kurserna kan ha platsbegränsning för antalet deltagare. Urval av de sökande sker då enligt i första hand antal avklarade poäng inom programmet och i andra hand betyg.

För studier i årskurs 2:

Minst 45 högskolepoäng ur årskurs 1 skall vara avklarade t o m tentamensperioden i augusti. Teknologer som inte uppfyller detta krav skall i samråd med studievägledare upprätta en individuell studieplan.

Tillgodoräknanden

Teknolog har möjlighet att ansöka om att få tillgodoräkna sig resultat från kurs/kurser vid annan högskola/universitet inom eller utom landet. Blankett finns på KTH:s webbplats. http://intra.kth.se/regelverk/utbildning-forskning/grundutbildning/prestationer/policy-for-tillgodoraknande-av-hogskoleutbildning-inklusive-bedomning-av-reell-kompetens-1.27200

Utlandsstudier

Teknologer vid Medical Engineering har möjlighet att studera utomlands genom de avtal KTH har med universitet inom och utanför EU. Kurserna som läses utomlands ska då antingen motsvara de obligatoriska kurserna inom programmet eller kunna passa in i kategorierna valfria resp. villkorligt valfria kurser så att programmets struktur bibehålls. Det är även möjligt att göra examensarbetet utomlands.

Examensarbete

Examensarbetet omfattar 30 högskolepoäng och utförs vanligen under termin 4. Examensarbete ska göras inom något specialområde inom medicinsk teknik. Det kan utföras på ett företag, en vårdinrättning eller på en forskande institution på KTH eller annat universitet.

KTH:s regler för examensarbeten finns här: http://intra.kth.se/regelverk/utbildning-forskning/grundutbildning/examensarbete

Examen

För att avlägga masterexamen (eng. Master of Science (120 credits) in Medical Engineering) krävs godkänt betyg i samtliga kurser som ingår i den studerandes studieplan. Studieplanen skall omfatta 120 högskolepoäng vari ingår ett examensarbete omfattande 30 högskolepoäng. Studenten måste ansöka om examen och i samband med detta även visa bevis på avlagd kandidatexamen.

Hänvisning till KTH:s lokala examensordning http://intra.kth.se/regelverk/utbildning-forskning/grundutbildning/examina