Utbildningens genomförande

Masterprogram, medicinsk teknik (TMLEM), Utbildningsplan för kull HT2017

Senast ändrad: 2018-01-09
Godkänd: 2018-01-24

Utbildningens upplägg

Upplägget för programmet är tänkt att ge möjlighet för studenter både med medicinteknisk bakgrund och med allmänteknisk bakgrund att söka till programmet.  Studenter med en annan bakgrund än medicinsk teknik kommer under den första terminen att ha två obligatoriska grundkurser; en i medicinsk teknik och en i anatomi/fysiologi. I övrigt kommer alla studenter oavsett inriktning att läsa sina obligatoriska kurser spridda över programmets tre första terminer, parallellt med de villkorligt valfria och valfria kurserna.

De obligatoriska kurserna ger kunskaper om de medicintekniska tillämpningarna inom resp. inriktning och de villkorligt valfria ger den tekniska/naturvetenskapliga bakgrunden.

Den tredje terminen läses en kurs i vetenskapsteori och forskningsmetodik för att förbereda inför masterexamensarbetet och eventuella vidare forskningsstudier.

Utbildningen avslutas med ett examensarbete på 30 hp som utföres individuellt eller i en grupp om två studenter.

För studenter med en annan bakgrund än medicinsk teknik är följande kurser obligatoriska:

* HL1007 Medical Engineering, basic course

* HL2017 Advanced Physiology, smaller course

I respektive inriktning är följande kurser obligatoriska:

 • Modern fysik:

  HL2013 Radiation Therapy

  HL2019 Ionising Radiation Imaging

  HL2010 Ultrasound

  HL2011 Magnetic Resonance Imaging

 • Mekanik:

  HL2005 Implants and Biomaterials

  HL2035 Biomechanics and Neuronics

  SG2804 Biomechanics of Human Movement

 • Elektronik:

  HI2010 Medical Information and Communication Systems

  HL2005 Implants and Biomaterials

  EK2350 Microsystem Technology

 • Informationsteknik:

  HI2010 Medical Information and Communication Systems

  DD2423 Image Analysis and Computer Vision

  HL2008 Simulation Methods in Medical Engineering

  HL2027 3D Image Reconstruction and Analysis in Medicine

 • Organisation och ledarskap:

  HM102V Healthcare Logistics-theory

  HN2013 Ergonomics, Human Factors and Patient Safety

  HL2016 Technology in Surgery, Anaesthesia, and Intensive Care

Kurser

Utbildningen sker i kursform. Kurslistor finns i Bilaga 1: Kurslista

Betygssystem

För kurser på KTH används en sjugradig målrelaterad betygsskala A-F som slutbetyg för kurser på grundnivå och avancerad nivå. A-E är godkända betyg med A som högsta betyg. Betygen godkänd (P) och underkänd (F) används som slutbetyg då särskilda skäl föreligger.

Villkor för deltagande i utbildningen

Mellan den 1 och 15 maj väljer studenten kurser inför kommande hösttermin och mellan 1 och 15 november inför kommande vårtermin.

Studenten registrerar sig själv på programmet vid varje terminsstart och på kurser vid varje start av läsperiod.

Detta är nödvändigt för att:

– få resultat inrapporterade

– få möjlighet till att få studiemedel från CSN

Vissa av de valfria och villkorligt valfria kurserna kan ha platsbegränsning för antalet deltagare. Urval av de sökande sker då enligt i första hand antal avklarade poäng inom programmet och i andra hand betyg.

För studier i årskurs 2:

Minst 45 högskolepoäng ur årskurs 1 skall vara avklarade t o m tentamensperioden i augusti. Teknologer som inte uppfyller detta krav skall i samråd med studievägledare upprätta en individuell studieplan.

Tillgodoräknanden

Teknolog har möjlighet att ansöka om att få tillgodoräkna sig resultat från kurs/kurser vid annan högskola/universitet inom eller utom landet. Blankett finns på KTH:s webbplats. 

Utlandsstudier

Teknologer vid Medical Engineering har möjlighet att studera utomlands genom de avtal KTH har med universitet inom och utanför EU. Kurserna som läses utomlands ska då antingen motsvara de obligatoriska kurserna inom programmet eller kunna passa in i kategorierna valfria resp. villkorligt valfria kurser så att programmets struktur bibehålls. Det är även möjligt att göra examensarbetet utomlands.

Examensarbete

Examensarbetet omfattar 30 högskolepoäng och utförs vanligen under termin 4. Examensarbete ska göras inom studentens specialområde inom medicinsk teknik. Det kan utföras på ett företag, en vårdinrättning eller på en forskande institution på KTH eller annat universitet.

Examen

För att avlägga masterexamen (eng. Master of Science (Two Years) in Medical Engineering) krävs godkänt betyg i samtliga kurser som ingår i den studerandes studieplan. Studieplanen skall omfatta 120 högskolepoäng vari ingår ett examensarbete omfattande 30 högskolepoäng.

Studenten ansöker om examen online på KTH:s webb.