Senast ändrad: 2018-01-07
Godkänd: 2018-01-07

Utbildningens upplägg

Läsåret omfattar 40 veckor och är indelat i två terminer, höst- och vårtermin. Varje termin omfattar två läsperioder. För information om läsårets omfattning, tentamens- och omtentamensperioder hänvisas till student på KTH, schema på www.kth.se

Programmet består av 90 poäng kurser, följt av ett examensarbete på avancerad nivå (30 poäng)

Makromolekylära material spåret
Två obligatoriska kurser (15 hp) ingår i det första året. Återstående kurser kan väljas från listan med villkorligt valfria och rekommenderade kurser. De villkorligt valfria kurserna är särskilt viktiga, och studenten måste välja minst 3 av dessa 5. Detta ger studenten en stor möjlighet att skapa en läroplan enligt egna intressen. Riktlinjer och rekommendationer för kurskombinationer kommer att ges. Kurser motsvarande 15 hp kan väljas fritt utanför den rekommenderade listan.

Nordisk master i polymerteknologi spåret
Studenterna som läser det första året på KTH kommer att läsa ett obligatoriskt kurspaket på 30 hp. Resterande 30 hp kan väljas från den rekommenderade listan i samråd med programansvarig för att stödja det andra årets specialisering. Studenterna som läser det andra året på KTH kommer att läsa ett obligatoriskt kurspaket på 15 hp och göra ett examensarbete på 30 hp. Resterande 15 hp kan väljas från listan över rekommenderade kurser.

Kurser

Utbildningen sker i kursform. Kurslistor finns i Bilaga 1: Kurslista

Betygssystem

För kurser på KTH används en sjugradig målrelaterad betygsskala A-F som slutbetyg för kurser på grundnivå och avancerad nivå. A-E är godkända betyg med A som högsta betyg. Betygen godkänd (P) och underkänd (F) används som slutbetyg då särskilda skäl föreligger.

Villkor för deltagande i utbildningen

Studenter som blir antagna till programmet startar utbildningen i slutet av augusti då även registrering sker. Studenten måste personligen närvara vid registreringen och därefter registrera sig på terminen och till kurserna via den personliga menyn. Kursval för nästkommande termin sker via www.antagning.se senast den 15 november respektive 15 maj.

Minst 45 högskolepoäng måste vara avklarade från ÅK1 för att bli uppflyttad till ÅK2. Detta inkluderar poäng tagna i tentaperioden i augusti. Studenter som inte har lyckats ta 45 hp under ÅK1 måste inrätta en individuell studieplan. Utan denna plan blir studenten inte registrerad på några kurser. Den individuella studieplanen innehåller resterande kurser från årskurs 1 och kompletteras med lämpliga kurser från årskurs 2.

Tillgodoräknanden

Studenter kan i vissa fall ha rätt att tillgodoräkna tidigare kurser från svenska eller utländska universitet. Tillgodoräknanden beslutas av programansvarige.

KTH:s riktlinje för tillgodoräknande av högskoleutbildning finns i KTH:s regelverk på www.kth.se.

Utlandsstudier

För mer information, kontakta internationella koordinatorn på Skolan för Kemivetenskap.

Examensarbete

Studenter som följer programmet måste utföra ett individuellt arbete i form av ett examensarbete motsvarande 30 högskolepoäng. Minst 60 högskolepoäng måste vara avklarade. Av dessa måste minst 30 högskolepoäng vara på avancerad nivå i kemi. Examensarbetets examinator kan ställa ytterligare krav på förkunskaper för att få påbörja examensarbetet.

Studenterna ska genom examensarbetet demonstrera sin förmåga att använda färdigheter som har övats på tidigare programkurser för att utföra ett individuellt arbete. Det är studentens ansvar att hitta ett lämpligt examensarbete med hjälp från KTH.

Information gällande betygsskala och kriterier på examensarbete hänvisas till kursplanen.

För mer information om KTHs policy för examensarbeten se; www.kth.se

Examen

För att avlägga masterexamen (Eng. Degree of Master of Science (Two Years) krävs godkänt betyg i samtliga kurser som ingår i studentens studieplan. Studieplanen ska omfatta 120 hp vari ett examensarbete på avancerad nivå, omfattande 30 hp ingår.

  • Minst 90 hp på avancerad nivå och minst 60 hp inom huvudområdet, (inklusive 30 hp examensarbete) med fördjupning inom huvudområdet för utbildningen.

Programmet är utformat så att studenten har uppfyllt Sveriges nationella krav för en Teknologie masterexamen när de har uppfyllt programmets krav.

Studenter måste ansöka om examen via webbtjänsten "personlig meny". Logga in på KTH:s hemsida och klicka på ”Program” högst upp på personliga menyn och sedan ”Examensansökan”.

Benämning på examen.
Teknologie masterexamen
Degree of Master of Science (120 credits)

För mer information se; "KTHs regelverk om utbildning på grund- och avancerad nivå, examensföreskrifter" på www.kth.se