Senast ändrad: 2018-01-07
Godkänd: 2018-01-07

Kunskap och förståelse

För att avlägga Teknologie masterexamen inom programmet Makromolekylära material ska studenten:

 • visa allmän kunskap och förståelse över egenskaper och användning av olika material inklusive kunskap om och förståelse av materialrelaterade miljöaspekter
 • ha fördjupad kunskap om hur makromolekylära material är uppbyggda från molekylär nivå till makroskopisk nivå och förhållandet mellan struktur och materialegenskaper
 • ha kunskap om syntes/modifiering, karakterisering, bearbetning och tillämpningar av polymera och/eller fiberbaserade material
 • ha insikt om den aktuella forskningsfronten inom makromolekylära material, inklusive den roll som material har i ett hållbart samhälle

Färdigheter och förmågor

Efter genomgånget program i Makromolekylära material ska studenten:

 • visa färdighet att utveckla polymera och/eller fiberbaserade material och förmåga att identifiera, formulera och hantera aktuella och verkliga materialrelaterade problem hämtade från industrin, samhället och forskningsfronten och samtidigt ta hänsyn till möjligheterna och begränsningarna med olika råvaror, processer och material, liksom målen för ett hållbart samhälle
 • visa förmåga att bedöma rimlighet i de erhållna lösningarna och jämföra och utvärdera alternativa lösningar
 • ha laborativa färdigheter och kunskaper om säker hantering av kemikalier, och förmåga att genomföra och utvärdera materialrelaterade experiment i laboratorieskala
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt presentera och diskutera idéer och resultat och kommunicera dem med personer med eller utan teknisk vetenskaplig bakgrund
 • ha förmåga att effektivt arbeta som individ och som medlem i en grupp för att planera och genomföra projekt inom givna tidsramar
 • ha färdighet att använda IT-verktyg för informationssökning

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter genomgånget program i Makromolekylära material ska studenten:

 • visa förmåga att kritiskt granska litteratur och tekniker inom områden relaterade till materialkemi och särskilt polymerer och fibermaterial
 • visa förmåga att ta ställning till frågor av etisk natur inom sitt yrkesområde
 • visa förståelse för det faktum att materialrelaterade problem kan vara komplexa, ofullständigt definierade och innehålla motstridiga villkor
 • ha förmåga att bedöma materialrelaterade sociala, miljömässiga och arbetsmiljömässiga aspekter
 • ha förmåga att snabbt skaffa sig kunskaper inom nya områden och tillämpa ny kunskap till innovation och utveckling av material och materialrelaterade processer