Senast ändrad: 2018-06-19
Godkänd: 2018-06-19

Mediemanagement fokuserar på utveckling och kommersiell drift av medieprodukter och tjänster avsedda för konsumenter, och programmet erbjuder därför kurser som ger relevant kunskap om teknik, innehåll, produktion, distribution, marknadskunskap och företagsledning inom medieindustrin och närliggande områden.

Programmets huvudsakliga mål är att förse studenterna med de kunskaper som behövs för att leda medieföretag, som en förberedelse för avancerat arbete eller fortsatt forskarutbildning.

Förutom detta gäller högskoleförordningens mål för masterexamen.

Kunskap och förståelse

Mediemanagementprogrammet ger studenterna:

  • grundläggande kunskap och den förmåga som krävs för att – med hjälp av relevanta metoder – framgångsrikt, självständigt och i grupp lösa organisatoriska, tekniska, marknadsmässiga och managementrelaterade problem och utmaningar inom utveckling, produktion och marknadsföring av medietjänster och produkter och i handhavandet av medieverksamhet,
  • kunskap om aktuell teknik, teknikutveckling och operativ praxis för medieproduktion, distribution och konsumtion,
  • kunskap om hur man utforskar affärsmöjligheter och fattar strategiska affärsbeslut i den snabbt föränderliga medieindustrimiljön. 

Färdigheter och förmågor

Mediemanagementprogrammet ger studenterna:

  • färdighet i att kritiskt och självständigt identifiera och formulera komplexa situationer och problem, och i att utvärdera olika tekniska, organisatoriska och kommersiellt gångbara lösningar,
  • kompetens att fortsätta studierna på forskarnivå,   
  • förmåga att planera och använda relevanta metoder för att utföra kvalificerade uppgifter inom givna ramar, med avseende på såväl mänskliga behov som krav från samhället beträffande ekonomisk, social och ekologisk utveckling, 
  • förmåga att arbeta effektivt i arbetslag tillsammans med människor med olika vetenskaplig och yrkesmässig bakgrund,   
  • förmåga att kommunicera med forskare och med personer verksamma inom den praktiska verksamheten på ett kompetent sätt, både muntligt och skriftligt.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter avslutad utbildning ska studenten kunna: 

  • kritiskt granska ett problem och på ett självständigt sätt förvärva den information och kunskap som är nödvändig för att kunna bilda sig en kvalificerad åsikt,  
  • ha förmåga att identifiera behovet av ytterligare kunskap inom området och ta ansvar för att hålla sin egen kunskap uppdaterad.

Härutöver gäller de liknande mål för masterexamen som definieras i högskoleförordningen.