Utbildningens genomförande

Masterprogram, media management (TMMTM), Utbildningsplan för kull HT2019

Senast ändrad: 2020-01-20
Godkänd: 2020-01-20

Utbildningens upplägg

Varje läsår omfattar två terminer om 20 veckor vardera. Varje termin är indelad i två läsperioder. 

Programmets första år ägnas huvudsakligen åt de obligatoriska kurserna men ger också utrymme för valfria kurser. Andra året består av obligatoriska kurser, valfria kurser samt examensarbete (30 högskolepoäng).

Kurser

Utbildningen sker i kursform. Kurslistor finns i Bilaga 1: Kurslista

Vissa kurser ges av Stockholm School of Entrepreneurship; ett samarbete mellan Handelshögskolan, Karolinska Institutet, Stockholms universitet, Konstfack och KTH.

Betygssystem

För kurser på KTH används en sjugradig målrelaterad betygsskala A-F som slutbetyg för kurser på grundnivå och avancerad nivå. A-E är godkända betyg med A som högsta betyg. Betygen godkänd (P) och underkänd (F) används som slutbetyg då särskilda skäl föreligger.

Villkor för deltagande i utbildningen

För deltagande krävs antagning till kurser inom programmet samt registrering på kurs. 

För fortsatta studier krävs att särskild behörighet till kurs uppfylls. Krav på särskild behörighet specificeras i respektive kursplan. 

På ett fåtal kurser är platsantalet begränsat. Urval görs av kursgivande skola enligt instrukttion på kurshemsida.

Den studerande får endast läsa de kurser som ingår i dennes studieplan.

Examensarbete

Examensarbetskursen utgör den avslutande delen av utbildningen. Examensarbetet kan påbörjas när kursens särskilda behörighetskrav är uppfyllda. 

Det är studentens ansvar att, med stöd från KTH, hitta en en lämplig uppgift för sitt examensarbete.

Examen

Teknologie masterexamen

Studenten måste ansöka om examen och visa sin kandidatexamen (eller motsvarande).

Programmet är utformat så att den studerande vid examen uppfyller de nationella examenskraven och har fullgjort kurser om 120 högskolepoäng (hp) där minst 90 hp är kurser på avancerad nivå, varav 60 hp (inklusive 30 hp examensarbete) med fördjupning inom huvudområdet för utbildningen.