Senast ändrad: 2018-01-16
Godkänd: 2018-01-16

Det övergripande målet för mastersprogrammet i marina system är att utbilda skickliga, kreativa, självständiga och medvetna ingenjörer, som genom sina kunskaper och färdigheter, arbetsmetoder och tillvägagångssätt, kan bidra till en hållbar utveckling av samhället. Marina system är ett tvärvetenskapligt ämne med en stark betoning på systemteknik och konstruktion. Med en examen från marina system på KTH kommer du att ha kunskaper och erfarenheter av de fullständiga processerna gällande skapande, design, modellering, implementering och drift av båtar, fartyg, marina installationer och andra komplexa system, tillsammans med en djup teoretisk kunskap i relaterade ämnen såsom lättviktskonstruktioner, strömningsmekanik och management. Programmet kännetecknas av en progressiv inlärningsmiljö med studenten i fokus och har rykte om sig att utbilda kreativa och skickliga ingenjörer som är attraktiva inom sjöfartssektorn samt inom andra teknikgrenar både inom Sverige och internationellt.

Kunskap och förståelse

Med en examen från masterprogrammet i marina system ska studenten kunna:

 • visa brett kunnande och förståelse för den vetenskapliga grunden och dokumenterad erfarenhet av skeppsbyggnad och fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete,
 • redogöra för den internationella sjöfartsmarknaden och motsvarande aktörer, flödesvägar för varor, och fartygstyper;
 • visa bred allmänkunskap och förståelse i matematik och mekanik, samt väsentligt fördjupad metodkunskap och förståelse inom marinteknik och det valda specialområdet (lättkonstruktioner, strömningsmekanik eller management)

Färdigheter och förmågor

 • visa förmåga att ur ett helhetsperspektiv, kritiskt, självständigt och kreativt identifiera, formulera och hantera komplexa frågeställningar och situationer i skeppsbyggnad, marin teknik, mekanik och konstruktion;
 • visa förmåga att skapa, analysera och kritiskt utvärdera olika tekniska lösningar för fartyg och andra komplexa tekniska system;
 • visa förmåga att planera och genomföra kvalificerade ingenjörsuppgifter inom givna ramar med hjälp av lämpliga metoder och att utvärdera detta arbete,
 • visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet för att bidra till kunskapsutvecklingen,
 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap;
 • visa förmåga att modellera, simulera, förutsäga och utvärdera de tekniska egenskaperna hos fartyg, och andra marintekniska system, deras komponenter och relaterade fenomen, även på grundval av begränsad information;
 • visa förmåga att utforma fartyg och andra tekniska system och relaterade processer med hänsyn till människors förutsättningar och behov och samhällets mål för ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling;
 • visa förmåga att engagera sig och bidra till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning,
 • visa förmåga att klart redogöra för och diskutera tekniska slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, muntligt och skriftligt, i nationella och internationella sammanhang;

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • visa förmåga att fatta välgrundade beslut gällande utformning och bedömningen av fartyg och andra tekniska system, med hänsyn till relevanta vetenskapliga, sociala, etiska, ekonomiska och miljömässiga aspekter;
 • visa medvetenhet om, och insikt i, möjligheter och begränsningar inom teknik och naturvetenskap, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används,
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för att kontinuerligt uppdatera sin individuella kunskap och kapacitet.

KTHs lokala examensordning finns i KTHs regelverk, www.kth.se.