Senast ändrad: 2016-09-13
Godkänd: 2016-09-13

Utbildningens upplägg

Programmet omfattar två läsår med två terminer per år. Normal studietakt är 60 högskolepoäng per år. Termin 1 består av kurser som företrädelsevis ges av Karolinska Institutet. Termin 2 består av kurser som företrädelsevis ges av Stockholms Universitet. Termin 3 består av kurser som företrädelsevis ges av KTH. Examensarbetet utförs under termin 4.

Kurser

Utbildningen sker i kursform. Kurslistor finns i Bilaga 1: Kurslista

Alla kurser på programmet är obligatoriska och det finns inga specialiseringar.

Undervisnings- och examinationsmetoder skiljer sig mellan kurserna. Föreläsningar, grupparbeten, övningar, seminarier, och datorlaborationer har som mål att lägga tonvikt på de viktigaste aspekterna av varje kurs, samt att fördjupa förståelsen av ämnena och deras samspel. Programmet avslutas med ett examensarbete, avancerad nivå, på 30 högskolepoäng.

Betygssystem

För kurser på KTH används en sjugradig målrelaterad betygsskala A-F som slutbetyg för kurser på grundnivå och avancerad nivå. A-E är godkända betyg med A som högsta betyg. Betygen godkänd (P) och underkänd (F) används som slutbetyg då särskilda skäl föreligger.

För kurser på KTH används en sjugradig målrelaterad betygsskala A-F som slutbetyg för kurser på grundnivå och avancerad nivå. A-E är godkända betyg med A som högsta betyg. Betygen godkänd (P) och underkänd (F) används som slutbetyg då särskilda skäl föreligger. Betygssättning av kurser som ges av Karolinska Institutet och Stockholms Universitet följer dessa universitets respektive regler.

Villkor för deltagande i utbildningen

Studenter som blir antagna till programmet startar utbildningen i slutet av augusti då även registrering sker. Studenten måste personligen närvara vid registreringen.

Minst 45 högskolepoäng måste vara avklarade från ÅK1 för att bli uppflyttad till ÅK2. Detta inkluderar poäng tagna i tentaperioden i augusti. Studenter som inte har lyckats ta 45 högskolepoäng under ÅK1 måste inrätta individuell studieplan. Den individuella studieplanen innehåller resterande kurser från årskurs 1 och kompletteras med lämpliga kurser från årskurs 2.

Tillgodoräknanden

Studenter har rätt att, på programmet, tillgodoräkna kurser som tidigare lästs på svenska och utländska universitet. Kurserna måste vara på en nivå och ha ett innehåll som överensstämmer med programmets utbildningsmål. Tillgodoräknanden beslutas av programansvarig.

KTH:s riktlinje för tillgodoräknande av högskoleutbildning finns i KTH:s regelverk på www.kth.se

Utlandsstudier

Programmet lämpar sig inte för utlandsstudier under termin 1 till 3. För information om utlandsstudier kontakta Programansvarig.

Examensarbete

Studenter som följer programmet måste utföra ett individuellt arbete i form av ett examensarbete motsvarande 30 högskolepoäng. Examensarbetet kan examineras av en examinator på Karolinska Institutet, en examinator på Skolan för Bioteknologi på KTH eller en examinator på Stockholms Universitet.

Större delen av studierna måste vara avklarade innan examensarbetet påbörjas. Det betyder att minst 60 högskolepoäng måste vara avklarade. Examensarbetets examinator kan ställa ytterligare krav på förkunskaper för att få påbörja examensarbetet. Studenterna ska genom examensarbetet demonstrera sin förmåga att använda färdigheter som har övats på tidigare programkurser för att utföra ett individuellt arbete. Det är studentens ansvar att hitta ett lämpligt examensarbete med hjälp från Programansvarig.

Studenter som examineras av en examinator på KTH ska följa en kursplan för examensarbete vid Skolan för Bioteknologi. Information om KTHs övergripande regler och riktlinjer för examensarbete finns i KTHs regelverk www.kth.se

Studenter som examineras av examinatorer på Karolinska Institutet eller Stockholms Universitet följer dessa universitets motsvarand kursplaner.

Examen

Kraven för en Teknologie masterexamen uppnås genom att läsa alla obligatoriska kurser på Molekylära tekniker inom livsvetenskaperna. Programmet är utformat så att studenter har uppfyllt Sveriges nationella krav för en Teknologie masterexamen när de har uppfyllt programmets krav.

Studenter måste ansöka om examen via webbtjänsten "personlig meny". Man loggar in på KTH:s hemsida och därefter klickar man på ”Program” högst upp på personliga menyn och sedan ”Examensansökan”.

Benämning på examen.
Teknologie masterexamen

Master of Science (120 credits)

För mer information se KTHs reelverk om examensföreskrifter för examina på grundnivå och avancerad nivå www.kth.se