Senast ändrad: 2017-12-14
Godkänd: 2017-12-14

Huvudmålet med detta program är att utbilda kompetenta ingenjörer för kärnkraftsindustrin och forskningsinstitut i Europa och världen. Programmet är avsett för både svenska studenter, europeiska studenter och studenter från andra delar av världen.

Kunskap och förståelse

Efter examen från masterprogrammet i kärnenergiteknik, kommer studenterna:

 • ha en god förmåga att tillämpa matematik och teknikvetenskap inom kärnenergi och reaktorteknik.
 • kunna formulera och närma sig nya problemställningar på ett vetenskapligt sätt, genom att ha ett kreativt, kritiskt och systematiskt förhållningssätt till branschpraxis.

Färdigheter och förmågor

Efter examen från masterprogrammet i kärnenergiteknik, kommer studenterna att kunna:

 • skapa lösningsstrategier för tekniska problem, ha kunskap om olika metoders och verktygs möjligheter och begränsningar
 • förklara och simulera de grundläggande fysikaliska processer som äger rum i en kärnreaktor
 • göra konstruktionsval som garanterar värmeavledning, reglerbarhet och säkerhet för en kärnkraftsreaktor
 • välja material som är lämpliga för ekonomisk och säker drift av en kommersiell reaktor
 • arbeta effektivt i ett team, genom erfarenhet och genom att vara medveten om grundläggande gruppdynamiska processer.
 • arbeta effektivt i en internationell miljö, genom erfarenhet och genom att vara medveten om kulturella skillnader.
 • kommunicera resultat och slutsatser på ett kompetent och begripligt sätt, både muntligt och skriftligt.
 • följa och delta i forskning och utveckling inom området kärnenergi.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter examen från masterprogrammet i kärnenergiteknik, kommer studenterna att kunna:

 • kritiskt bedöma en situation och självständigt inhämta den information och kunskap som är nödvändig för att etablera en kvalificerad ståndpunkt.

KTHs lokala examensordning finns i KTHs regelverk, www.kth.se.