Senast ändrad: 2016-01-26
Godkänd: 2016-01-26

Utbildningens upplägg

Programmet sträcker sig över två läsår. Varje läsår omfattar 40 veckor  indelat i fyra sju-veckor långa läsperioder. Varje läsperiod avslutas med en examensperiod på en vecka. För varje period finns det en extra examensperiod för make-up tentor, cirka 8 veckor efter det original tenta.

Kurser

Utbildningen sker i kursform. Kurslistor finns i Bilaga 1: Kurslista

Utbildningen i programmet består av ett kursblock och ett examensarbete för 120 hp. Kurserna läses under de första sex läsperioder och omfattar 42,5 högskolepoäng obligatoriska kurser, 22,5 hp av villkorligt valfria kurser, beroende på det valda spåret. Kurserna från spåret måste leda till djupa kunskaper i ett av de valda områdena nätverkssystem, nätverkstjänster, nätverkssäkerhet, analytisk modellering, eller IT-system management. Slutligen kan kurser väljas fritt från alla KTH-kurser. Utbildningen avslutas med examensarbete som omfattar 30 högskolepoäng, en hel termins arbete.

Betygssystem

För kurser på KTH används en sjugradig målrelaterad betygsskala A-F som slutbetyg för kurser på grundnivå och avancerad nivå. A-E är godkända betyg med A som högsta betyg. Betygen godkänd (P) och underkänd (F) används som slutbetyg då särskilda skäl föreligger.

Villkor för deltagande i utbildningen

Studenten är ansvarig för registrering av i början av varje termin. Detta görs via  den personliga menyn på KTH: s hemsida. Det finns en begränsad tid för att göra detta. Term registreringen anger att studenten är aktiv och öppnar systemet så att resultat kan också rapporteras.

Att anmäla sig till kurser sker via https://www.universityadmissions.se. Systemet för att välja kurser är öppen 1-15 november och 1-15 maj, om inte annan information är publicerad.

För befordran till årskurs två ska studenten ha fått minst 45 högskolepoäng från det första året. För att få examen skall studenten uppfyller kriterierna för minst en av inriktningarna.

Tillgodoräknanden

Under vissa omständigheter och i samförstånd med program direktören, kan krediter för tidigare studier tas emot i enlighet med lokal politik KTH, se http://intra.kth.se/regelverk/utbildning-forskning/grundutbildning/prestationer/policy-for-tillgodoraknande-av-hogskoleutbildning-inklusive-bedomning-av-reell-kompetens-1.27200

Utlandsstudier

Utbytesstudier för kursarbete utomlands är tillgängliga enligt de utbytesprogram som genomförs på KTH. Examensarbeten kan utföras i utlandet given att studenten har en handledare på KTH och en på den mottagande institutionen, och att arbetet följer KTHs regler för ett examensarbete. Studier utomlands kräver ett avtal från programansvarigen.

Examensarbete

Examensarbetet omfattar 30 högskolepoäng av arbete. En stor del av kursarbetet, minst 60 högskolepoäng, inklusive de obligatoriska kurserna, måste ha avslutats innan projektet får påbörjas. Projektet ska ge en fördjupad studie inom området av kurserna som studerats i programmet, och temat måste godkännas av programansvarig och examinator innan arbetet påbörjas.

Avhandlingen betygsätts på en skala från A till F. A-E är godkända betyg, A är högsta betyg. De utvärderingskriterier, som är gemensamma för alla KTH, är de tekniska och vetenskapliga innehåll, arbetsprocessen och projektpresentationen. Referens: http://intra.kth.se/en/regelverk/utbildning-forskning/grundutbildning/examensarbete/overgripande-regler-och-riktlinjer-for-examensarbete-30-hogskolepoang-for-masterexamen-120-hogskolepoang-samt-betygssattning-av-examensarbete-1.27212

Examen

Studenter som har framgångsrikt fullföljt ett tvåårigt masterprogram (120 hp) kommer att tilldelas en "Teknologie masterexamen", översatt till engelska som "Degree of Master of Science (två år)". För examen skall följande erfordras:

  • Minst 90 högskolepoäng, inklusive de obligatoriska kurser och kurser från det valda spåret, enligt kraven.
  • Examensarbete för 30 högskolepoäng.

 Hänvisning till de lokala föreskrifterna:

http://intra.kth.se/en/regelverk/utbildning-forskning/grundutbildning/examina/lokala-foreskrifter-for-examina-pa-grundniva-och-avancerad-niva-lokal-examensordning-1.27227