Utbildningens genomförande

Masterprogram, nanoteknik (TNTEM), Utbildningsplan för kull HT2016

Senast ändrad: 2016-11-14
Godkänd: 2016-11-14

Utbildningens upplägg

Information om läsår, terminer, läsperioder finns beskrivet i KTH:s regelverk http://intra.kth.se/regelverk/utbildning-forskning/allmant/1.27175 samt på studentwebben (www.kth.se/student/schema).

Utbildningen är två-årig där de tre första terminerna omfattar kurser medan den fjärde terminen är avsedd för ett examensarbe. Termin 1 omfattar endast obligatoriska kurser som således är gemensamma för alla studenter på programmet. Termin 2 och 3 innehåller såväl obligatoriska som valbara kurser vilket ger en möjlighet till profilering mot Nanoelektronik, Bionanoteknik och Nanomaterial. Termin 4 är avsedd för examensarbetet.

Kurser

Utbildningen sker i kursform. Kurslistor finns i Bilaga 1: Kurslista

Betygssystem

För kurser på KTH används en sjugradig målrelaterad betygsskala A-F som slutbetyg för kurser på grundnivå och avancerad nivå. A-E är godkända betyg med A som högsta betyg. Betygen godkänd (P) och underkänd (F) används som slutbetyg då särskilda skäl föreligger.

Villkor för deltagande i utbildningen

Alla som är antagna till ett program på KTH ska ha en terminsregistrering för de terminer man studerar. För nyantagna studenter görs terminsregistreringen i samband med den obligatoriska inskrivningen. För de efterföljande terminerna på programmet ska den studerande själv göra sin terminsregistrering via Personliga menyn på www.kth.se. Registrering är nödvändig för att resultat ska kunna rapporteras och en förutsättning för att beviljat studiemedel ska kunna betalas ut av CSN.

Villkor för uppflyttning till årskurs 2 är att minst 75% av kursmomenten i årskurs 1 är uppfyllda.

Kursregistrering görs till den kursansvarige vid början av varje enskild kurs.

Tillgodoräknanden

Eventuellt tillgodoräknande följer KTHs policy som finns beskriven i KTHs regelverk http://intra.kth.se/regelverk/utbildning-forskning/grundutbildning.

Följande beslutsordning gäller:

Enligt KTH:s arbetsordning beslutar grundutbildningsansvarig om tillgodoräknande av hel kurs. Beslut om tillgodoräknande av hel kurs kan delegeras till programansvarig lärare om skolan utsett en sådan. Tillgodoräknande av del av kurs kan delegeras till examinator.

Utlandsstudier

Examensarbete samt kurser motsvarande maximalt 30 högskolepoäng kan läsas vid utländskt universitet efter godkännande av programansvarig samt upprättande av ett s.k. ”Learning agreement”.

Examensarbete

Examensarbetet omfattar 30 högskolepoäng vilket motsvarar 20 veckors heltidsstudier. Villkor för att påbörja examensarbetet är att en huvuddel av studierna motsvarande minst 60 högskolepoäng, varav 30 med fördjupning på avancerad nivå inom huvudämnet, ska vara avklarade.

Examensarbetet ska genomföras inom huvudområdet för utbildningen.

Examensarbetet betygssätts i skalan P/F (Pass/Fail). För godkänt betyg skall det självständiga arbetet uppvisa uppvisa hög kvalitet som prövas mot de för arbetet relevanta nationella examensmålen, ofta samtliga nationella examensmål. Direktiv och kriterier för godkänt och betyg finns på:

KTH övergripande:

https://intra.kth.se/regelverk/utbildning-forskning/grundutbildning/examensarbete/overgripande-riktlinjer-for-examensarbetskurser-gemensamma-mal-och-bedomningskriterier-galler-fr-o-m-2015-07-01-1.551506

Specifika direktiv och kriterier för betyg finns på examensarbetets kursplan.

Examen

KTHs lokala examensordning finns beskriven i KTH:s regelverk http://intra.kth.se/regelverk/utbildning-forskning/grundutbildning.

Speciellt gäller:

Masterexamen erhålls efter genomgånget utbildningsprogram. Program skall utformas så att den studerande vid examen uppfyllt de nationella examenskraven och fullgjort kurser om 120 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng på avancerad nivå, varav minst 60 högskolepoäng (inkl 30 högskolepoäng examensarbete) med fördjupning inom huvudområdet för utbildningen.

Examen benämns ”Teknologie masterexamen”. I examensbevisets textdel anges det utbildningsprogram som den studerande genomgått.

Ansökan om examen görs via personliga menyn på www.kth.se.