Senast ändrad: 2020-02-13
Godkänd: 2020-02-13

Utbildningens upplägg

Varje läsår omfattar två terminer om 20 veckor vardera. Varje termin är indelad i två läsperioder.

Utbildningen är två­årig där de tre första terminerna omfattar kurser medan den fjärde terminen är avsedd för ett examensarbe. Termin 1 omfattar endast obligatoriska kurser som således är gemensamma för alla studenter på programmet. Termin 2 och 3 innehåller såväl obligatoriska som valbara kurser vilket ger en möjlighet till profilering mot Nanoelektronik och Nanomaterial. Nanomaterialspåret erbjuder en möjlighet till fördjupning med en hållbarhetsprofil. Kurser med sådana lärandemoment är också valbara från nanoelektronikspåret samt ingår i den obligatoriska kursen Introduktion till nanoteknik. Termin 4 är avsedd för examensarbetet.

Kurser

Utbildningen sker i kursform. Kurslistor finns i Bilaga 1: Kurslista

Betygssystem

För kurser på KTH används en sjugradig målrelaterad betygsskala A-F som slutbetyg för kurser på grundnivå och avancerad nivå. A-E är godkända betyg med A som högsta betyg. Betygen godkänd (P) och underkänd (F) används som slutbetyg då särskilda skäl föreligger.

Betygsskala framgår av respektive kursplan. 

Villkor för deltagande i utbildningen

För deltagande krävs antagning till kurser inom programmet samt registrering på kurs.

För fortsatta studier krävs att särskild behörighet till kurs uppfylls. Krav på särskild behörighet specificeras i respektive kursplan. 

Examensarbete

Examensarbetskursen utgör den avslutande delen av utbildningen. Examensarbetet kan påbörjas när kursens särskilda behörighetskrav är uppfyllda. 

Examen

Examen benämns ”Teknologie masterexamen”. Huvudområdet anges i examensbevisets textdel. I examensbevisets textdel anges det utbildningsprogram, Nanoteknik, som den studerande genomgått.