Senast ändrad: 2011-10-04
Godkänd: 2011-10-04

Programmet organiseras av ett konsortium bestående av 5 europeiska universitet i 3 länder där KTH är en partner i konsortiet. Programmet pågår i två år fördelat på fyra terminer. Studenterna tillbringar första terminen i Belgien, andra terminen vid KTH och tredje terminen i Storbritannien. Examensarbetet utförs under fjärde terminen i valfritt land. Efter fullföljande av de två åren får studenterna en gemensam examen från de universitet man studerat vid. Det namn för programmet som används av konsortiet är European MSc in Photonics, EMSP. Utbildningens inriktning och villkoren för gemensam examen kommer att regleras av ett konsortieavtal träffat mellan rektorerna för universiteten i konsortiet.

Kunskap och förståelse

För masterexamen i Fotonik skall studenten:

  • visa kunskap och förståelse inom området Fotonik, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
  • visa fördjupad metodkunskap inom Fotonik                       

Färdigheter och förmågor

För mastersexamen i Fotonik skall studenten:        

  • visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplex företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information
  • visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete
  • visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
  • visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För masterexamen i Fotonik skall studenten:

  • visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete
  • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
  • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och ta ansvar för sin kunskapsutveckling