Utbildningens genomförande

Masterprogram, industriell produktion (TPRMM), Utbildningsplan för kull VT2011

Senast ändrad: 2010-03-16
Godkänd: 2010-04-06

Utbildningens upplägg

Läsår, terminer, läsperioder finns i KTHs regelverk. www.kth.se

Distansalternativ kan erbjudas för internationella studenter antagna till vårterminen.

Utbildningens struktur

Utbildningen består under de tre första terminerna av obligatoriska och valfria kurser. Sista terminens studier utgörs av ett examensarbete. För studenter inom civilingenjörsprogrammen Maskinteknik, Design och produktframtagning, Industriell ekonomi eller Farkostteknik gäller specifik kursplan enligt bilaga 1.

Kurser

Utbildningen sker i kursform. Kurslistor finns i Bilaga 1: Kurslista

Betygssystem

För kurser på KTH används en sjugradig målrelaterad betygsskala A-F som slutbetyg för kurser på grundnivå och avancerad nivå. A-E är godkända betyg med A som högsta betyg. Betygen godkänd (P) och underkänd (F) används som slutbetyg då särskilda skäl föreligger.

Villkor för deltagande i utbildningen

Studieanmälan

En förutsättning för att få delta i studier är att den studerande varje vår och höst gör en studieanmälan för kommande termin. Detta görs via ”Mina sidor” på KTHs webbplats, mellan den 1 och 15 november och 1 och 15 maj.

I och med studieanmälan har studenten anmält sin avsikt att studera och delta i undervisningen. Först därefter blir det möjligt för studenten att:

- terminsregistreras
- kursregistreras
- få resultat inrapporterade

Kursanmälan

Anmälan till kurser inom programmet gör studenten inför varje termin enligt KTHs centrala anvisningar.

Val av spår

Studenterna väljer spår inför den tredje terminen i samband med kursanmälningsperioden 1-15 maj. Studenterna kommer att fördelas jämnt mellan spåren. Resultaten från den första terminen används för urval. I första hand görs urvalet utifrån tagna kurspoäng, vid lika poängtal används betygsurval.

Villkor för deltagande i undervisningen

För studier i årskurs 2:

Minst 45 högskolepoäng ur årskurs 1 skall vara avklarade t o m tentamensperioden i augusti.studenter som inte uppfyller detta krav skall i samråd med studievägledare upprätta en individuell studieplan. Huvudsyftet med den individuella studieplanen är att studenten ska klara av de kvarvarande momenten under nästkommande läsår. I studieplanen ska de kvarvarande momenten ingå samt lämpliga kurser från nästa årskurs. Särskild hänsyn ska tas till kursernas förkunskapskrav.

Tillgodoräknanden

Student har möjlighet att ansöka om att få tillgodoräkna sig resultat från kurs/kurser vid annan högskola/universitet inom eller utom landet. Blankett finns på KTHs webbplats.

KTHs policy för tillgodoräkning finns i sin helhet i KTHs regelverk. www.kth.se.

Utlandsstudier

Studenter på programmet har möjlighet att utföra examensarbetet utomlands.

Examensarbete

KTHs regler för examensarbeten finns i KTHs regelverk. www.kth.se. Allmänt gäller att en huvuddel av studierna ska vara avklarade innan examensarbetet påbörjas.

Examen

För att avlägga masterexamen inom huvudämnet Maskinteknik (eng. Degree of Master of Science (two years)) krävs godkänt betyg i samtliga kurser som ingår i den studerandes studieplan. Studieplanen ska omfatta 120 högskolepoäng vari ingår ett examensarbete omfattande 30 högskolepoäng.

KTHs lokala examensordning finns i KTHs regelverk. www.kth.se