Utbildningens mål

Masterprogram, industriell produktion (TPRMM), Utbildningsplan för kull VT2011

Senast ändrad: 2010-03-16
Godkänd: 2010-04-06

Utöver de mål som specificeras i Högskoleförordningen finns även specifika mål för detta program. Den som examineras från programmet ska ...

Kunskap och förståelse

 • ha en bred vetenskaplig grund för arbete inom det produktionstekniska området
 • ha förståelse för hur olika variabler samverkar i det multidisciplinära område som produktion utgör

Färdigheter och förmågor

 • ha sådana färdigheter i presentation och kommunikation så att goda förutsättningar för ett effektivt arbete uppnås, såväl individuellt som i grupp
 • kunna använda standardverktyg och tekniker för att lösa problem inom det produktionstekniska området
 • ha förmåga att hantera samverkan mellan ingenjörs- och managementmässiga funktioner
 • ha god förmåga att utnyttja moderna modellerings- och simuleringsmetoder som stöd för beslut 
 • ha utvecklat och fördjupat de analytiska och resonerande färdigheter som behövs för att hantera de ständigt föränderliga problemen och utmaningarna inom området produktionsteknik
 • ha förmåga att analysera, syntetisera och implementera ett produktionssystem
 • visa god förmåga att analysera, formulera och hantera tekniska och organisatoriska problem inom olika produktionssystem med avseende på ekonomiska, personella och miljömässigt hållbara villkor.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • förstå den centrala roll produktionstekniken spelar för utveckling och konkurrens inom en global ekonomi
 • ha utvecklat en rationell syn på energieffektiva processteknologier och produktionssystem
 • ha insikt om hur omgivning och kulturella skillnader påverkar produktionsprocessen
 • förstå att kompetensuppbyggnad är basen för modern produktion

KTHs lokala examensordning finns i KTHs regelverk. www.kth.se.