Utbildningens genomförande

Masterprogram, industriell produktion (TPRMM), Utbildningsplan för kull HT2011

Senast ändrad: 2012-03-09
Godkänd: 2012-03-15

Utbildningens upplägg

Läsår, terminer, läsperioder finns i KTHs regelverk. www.kth.se

Utbildningens struktur

Utbildningen består under de tre första terminerna av obligatoriska och valfria kurser. Sista terminens studier utgörs av ett examensarbete.

Kurser

Utbildningen sker i kursform. Kurslistor finns i Bilaga 1: Kurslista

Betygssystem

För kurser på KTH används en sjugradig målrelaterad betygsskala A-F som slutbetyg för kurser på grundnivå och avancerad nivå. A-E är godkända betyg med A som högsta betyg. Betygen godkänd (P) och underkänd (F) används som slutbetyg då särskilda skäl föreligger.

Villkor för deltagande i utbildningen

Studieanmälan och kursanmälan
En förutsättning för att få delta i studier är att den studerande varje vår och höst gör en anmälan till kurser
inför kommande termin. Detta görs via www.antagning.se, mellan den 1 och 15 november respektive 1 och 15
maj.
I och med kursanmälan har teknologen anmält sin avsikt att studera och delta i undervisningen. Först därefter
blir det möjligt för teknologen att:

  • kursregistreras
  • få resultat inrapporterade
  • få möjlighet till studiemedel från CSN

Val av profilkurser och valfria kurser
Studenterna väljer inför varje termin vilka kurser som de ska läsa, i samband med kursanmälningsperioden 1-15
maj, respektive 1-15 november.

Val av spår

Studenterna väljer spår inför den andra terminen i samband med kursanmälningsperioden 1-15 november.

Villkor för deltagande i undervisningen

För studier i årskurs 2:

Minst 45 högskolepoäng ur årskurs 1 skall vara avklarade t o m tentamensperioden i augusti. Studenter som inte uppfyller detta krav skall i samråd med studievägledare upprätta en individuell studieplan. Huvudsyftet med den individuella studieplanen är att studenten ska klara av de kvarvarande momenten under nästkommande läsår. I studieplanen ska de kvarvarande momenten ingå samt lämpliga kurser från nästa årskurs. Särskild hänsyn ska tas till kursernas förkunskapskrav.

Tillgodoräknanden

Student har möjlighet att ansöka om att få tillgodoräkna sig resultat från kurs/kurser vid annan högskola/universitet inom eller utom landet. Blankett finns på KTHs webbplats.

KTHs policy för tillgodoräkning finns i sin helhet i KTHs regelverk. www.kth.se.

Utlandsstudier

Studenter på programmet har möjlighet att genomföra en del av studierna vid ENSAM i Frankrike. Då kan också ges möjlighet till dubbla examina, från såväl KTH som ENSAM. Studenter vid ENSAM har på motsvarande sätt möjlighet att genomföra en del av sina studier vid KTH inom Masterprogrammet Industriell produktion. Även detta kan ge möjlighet till dubbla examina. Studenter på programmet har möjlighet att utföra examensarbetet utomlands.

Examensarbete

KTHs regler för examensarbeten finns i KTHs regelverk. www.kth.se. Allmänt gäller att en huvuddel av studierna ska vara avklarade innan examensarbetet påbörjas.

Examen

För att avlägga masterexamen inom huvudämnet Maskinteknik (eng. Degree of Master of Science (two years)) krävs godkänt betyg i samtliga kurser som ingår i den studerandes studieplan. Studieplanen ska omfatta 120 högskolepoäng vari ingår ett examensarbete omfattande 30 högskolepoäng.

KTHs lokala examensordning finns i KTHs regelverk. www.kth.se