Senast ändrad: 2008-03-25
Godkänd: 2008-08-22

Programmet omfattar ett års heltidsstudier, 60 högskolepoäng. Kurserna i utbildningen är huvudsakligen på avancerad nivå. Av dessa är tre, 21 hp, samt examensarbetet, 15 hp obligatoriska. Resterande kurser inalles 24 hp är alternativa kurser inom två spår, dessa kurser väljs utifrån den studerandes inriktning i grundutbildningen.Utbildningen ges i huvudsak på svenska.Utbildningen ges på halvtid med möjlighet att läsa hel- eller kvartstid.